نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

این مقاله تلاش می‌کند تا جنبه‌های گوناگون سالمندآزاری را از دیدگاه‌ جرم‌شناختی بررسی کند.بدین‌منظور،و برای درک بهتر این مفهوم و سهولت‌ در مطالعه،جنبه‌های گوناگون این پدیده براساس دو معیار ماهیت و خاستگاه آن از هم تفکیک شده‌اند.سالمندآزاری براساس ماهیت آزار،به‌ نوع آسیب وارد بر تمامیت جسمی یا روانی-عاطفی،یا اموال و دارایی‌های‌ بزه‌دیده یا به نوع و ماهیت خود آسیب اشاره دارد.در حالی‌که سالمندآزاری‌ براساس خاستگاه آزار،به محیط پیرامون بزه‌دیده و آسیب‌ها و زیان‌هایی‌ که از آن ناشی می‌شوند،مربوطاند.دراین‌میان،تعریفها،نمونه‌ها و نشانه‌های‌ مختلف سالمندآزاری،مفاهیمی هستند که به منظور پی بردن به علل این‌ پدیده،چگونگی پیش‌گیری از آن و کاهش آسیب‌ها و زیان‌های وارد بر سالمندان بزه‌دیده،مطرح می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

درآمدی به جنبه های گوناگون سالمند آزاری

نویسنده [English]

  • Fatemeh Zandi