نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی،اعم‌از جوامع پیشرفته‌ یا در حال توسعه،به‌تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن‌ خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را،به‌عنوان حرکتی نهادینه،وحدت‌بخش‌ و پویا فراهم ساخته است.ازاین‌رو،امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر و در نتیجه،شناسایی راهکارهایی است که با پیش‌گیری از وقوع یا تکرار خشونت،به بهترین شکل ممکن،از زنان بزه‌دیده حمایت کنند.این مقاله‌ با روی‌کرد خاص به حمایت زنان بزه‌دیده،ضرورت پویایی و نقش فعال‌ نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را،در قالب جلوه‌های تقنینی، قضائی،اجرائی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

پویایی جلوه های سیاست جنائی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت

نویسنده [English]

  • Shadee Azimzadeh