نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بزه‌دیده‌شناسی حمایتی از رهگذر تخصصی کردن سازوکارهای حمایتی و ترمیمی خود،بر حمایت از گروه‌های خاص بزه‌دیدگان(ازجمله،ناتوانان‌ بزه‌دیده)تأکید می‌کند.این مقاله،ضمن تعریف ناتوانان بزه‌دیده و گسترهء ناتوانی آنان،تدابیر حمایتی-درمانی-ترمیمی خاص را که در پرتو آموزه‌های‌ جرم‌شناختی و در راستای همنواسازی و توان‌بخشی ناتوانان بزه‌دیده تدارک‌ دیده می‌شود،تبیین می‌کند.دراین‌میان،با تأملی بر وضعیت ناتوانان بزه‌دیده‌ در نظام عدالت کیفری،مباحثی از قبیل منع تبعیض در مقررات کیفری ناظر به ناتوانان بزه‌دیده،تغییر وصف مجرمانه از منظر جامعه،عدم رؤیت‌پذیری‌ و گزارش‌پذیری بزه‌دیدگی ناتوانان و جرائم علیه اجرای عدالت بررسی‌ می‌شود.به همین منظور،قوانین و مقررات داخلی ایران و چالش‌هایی که‌ قانون‌گذار از نظر جرم‌انگاری و وضع مقررات حمایتی برای ناتوانان بزه‌دیده‌ با آنها روبه‌روست،نیز بررسی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ناتوانان بزه دیده؛ از بایسته های جرم شناختی تا قوانین و مقررات کیفری

نویسنده [English]

  • Amir Samavati Pirouz