نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحریک به عنوان یکی از دفاعیات تخفیف دهنده مجازات سابقه‌ای نسبتا طولانی در نظام کامن‌لا دارد.در مقابل در نظام حقوقی رومی-ژرمنی و فقه‌ اسلامی بهای چندانی به این مقوله داده نشده است.از این‌رو در نظام حقوقی‌ ما که آمیزه‌ای از نظام حقوقی رومی-ژرمنی و اسلامی است،نمی‌تواند قواعد و اصول کلی حاکم بر این عذر را به صورت جامع و مدون یافت.تنها برخی‌ از اشکال تحریک در لابه‌لای قوانین مدون به عنوان علت تخفیف دهنده یا رافع مجازات،قابل استنباط و استخراج است.در این مقاله ابتدا اصول و قواعد حاکم بر تحریک با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جزای عمومی و با عنایت به رویکرد نظام کامن‌لا و حقوق انگلستان مورد بررسی و تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته،آن‌گاه مصادیق و برخی ز قواعد نسبتا کلی حاکم بر آن‌ در حقوق ایران نقد و ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه ای در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده [English]

  • Amiir Paknahad