مطالعۀ تطبیقی اجرای حقوق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می‌شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژۀ دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می‌گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همۀ دادرسی‌های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیۀ دیون در دادرسی واحد است که می‌تواند تعارضاتی را در مرحلۀ اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوۀ حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌تحلیلی و به‌صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص‌بودن هر‌یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده‌ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیۀ حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف‌نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Enforcement of Maritime Liens in Bankruptcy Procedure

نویسندگان [English]

 • fariba fouladgar 1
 • Mohsen Izanloo 2
1 PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Maritime liens are real security against the maritime estate and subject to the special system of payment and particular procedural rules which encourage the maritime creditors to help the vessels for continuing the voyage by providing the maritime liens and enforcing them immediately. Bankruptcy litigation, on the other hand, contains specific rules regarding the liquidation of commercial reconstruction of a merchant, which is subject to national rules for the termination of all ongoing litigation and the application of special provisions relating to the collective settlement of all debts in a single proceeding that can create the implementation phase with the rules of maritime law. This paper deals with the various kinds of these conflicts and provides the manners of solving them through the analytical and descriptive method and by using the library resources and the comparative study in the legal system of Iran, England, and France. Finally, the results of the research indicate that considering the specificity of each of the bankruptcy and maritime laws, it seems necessary to formulate a rule to delimit each of the above two systems. In this respect, it is proposed that security rights over the ships are addressed within the particular regime they belong to, regardless of the time of their creation (before or after the bankruptcy procedure over the ship-owner commenced).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maritime Liens
 • Bankruptcy
 • Maritime assets
 • Limitation regulation
 • فارسی

  • آقایی‌طوق، مسلم (1398)، «تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین و تنقیح قوانین کشور»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 83، شماره 106.
  • ابوعطا، محمد (1389)، «حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 3.
  • اسکینی، ربیعا (1387)، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)، چاپ یازدهم، تهران: سمت.
  • امید، هوشنگ (1353)، حقوق دریایی، ج اول، تهران: نشریه شماره 3 مدرسه عالی بیمه تهران.
  • ایزانلو، محسن و عباس میرشکاری (1391)، «طلب ممتاز»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 60.
  • دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائتی(1387)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ هشتم: انتشارات میثاق عدالت.
  • سیدی، جلال (1358)، حقوق ممتازه در قانون ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق ‌دانشگاه ملی ایران.
  • صفایی، سیدحسین و سید مرتضی قاسم‌زاده (1384)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، چاپ یازدهم: سمت.
  • صدیقی، حسن (1395)، اصول کلی حقوق دریایی، تهران، چاپ دوم: جنگل.
  • صفیان، سعید (1387)، «بحثی پیرامون حق تقدم دولت در وصول مطالبات مالیاتی»، الهیئت و حقوق، شماره 28.
  •  گل محمدی، امین (1397)، «دیون ممتاز در حقوق ایران»، ماهنامه دادرسی، شماره 132.
  • میرشکاری، عباس (1395)، «وثیقه حکمی»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره دوم (پیاپی 44).

  غیرفارسی

  • El-baroudi, ali m (1963), la notion de privilege sur le navire en droit compare et sur le plan international, docteur en droit charge de cours a la faculte de droit l Universite D Alexandrie.
  • Ende, Michael J. (1988), “Adrift on a Sea of Red Ink: “The Status of Maritime Liens in Bankruptcy”, 11 FORDHAM INT'L L.J. 573, 591.
  • Huang, Dingjing (2015),Reconciling Maritime Liens and Limitation of Liability for Maritime Claims: A Comparison of English Law and Chinese Law, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, University Of Southampton, Faculty Of Business And Law, Southampton Law School.
  • Martín Osante, José Manuel and Olga Fotinopoulou Basurko (2017), New Trends in Maritime Law: Maritime Liens, Arrest of Ships mortgage and forced sales, Estudios, Aranzadi.
  • Radunović, Maja (2018-2019),maritime liens in bankruptcy proceedings: a legal analysis of the need to harmonize and amend the montenegrin legislation, a dissertation of the degree of master of law in international maritime law at the IMO.
  • Rares, Steven (2017), “ship arrest, maritime liens and cross-border insolvency”, a paper presented at the bit’s 6th annual world congress of ocean 2017 in shenzhen, china.
  • Tetley, William (1996), “Conflicts Of Law Between The Bankruptcy Courts In Admiralty: Canada, United Kingdom, United States, And France”, Tulane Maritime Law Journal, Vol 20.
  • Thomas, D. R (1980), Maritime liens, V 14, London: Stevens & sons, British Shipphng Laws.