نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،‌ اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،‌ اصفهان، ایران

چکیده

از آنجا که ماهیت اختراع دسته‏ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی‏های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ‌یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به‌صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد‏های نوظهور در حیطۀ فناوری قلمداد می‏شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب مادۀ 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در مادۀ 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می‏سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله‏ای است که این مقاله در‏صدد تبیین آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study Over Patent Assignment Agreement

نویسندگان [English]

 • Rasul Mazaheri Kuhanestani 1
 • Shabnam Naseri 2

1 Assistant Professor of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Master of Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the concept of intellectual property rights has found striking importance in commercial interactions and plays an important role in countries’ economic development. New contractual frameworks for transactions have been developed for these assets whereof the “agreement of patent assignment” is a shining example. Since the nature of patent is an independent category of rights with its own effects and characteristics, patent assignment agreement in the same way, are not to be justified by any previous type of agreement. Permanent and unconditional property transferring is its main distinguishing feature with other emerging agreement forms in technology fields. Based on this, the contract of patent assignment should be regarded as an undefined and independent agreement which lays into the domain of article 10 of the Iranian civil code which as well as general conditions (mentioned in article 190 of this code), contains specific regulations and conditions. This specific essence makes particular obligations for both parties and presents specific issues in dissolving such contract which requires comprehensive legal analysis. This article is meant to analyze and clarify all aspects of such agreement

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Property
 • Invention
 • Patent Assignment Agreement
 • Exclusive rights
 • فارسی

  • احسنی فروز، محمد (1390)، قرارداد انتقال تکنولوژی، تهران: نشر دادگستر.
  • افشاری پور، غلامرضا (1388)، «بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای اعطای مجوز با تأکید بر اجازه بهره‏برداری از مالکیت‏های صنعتی»، ماهنامه کانون، سال پنجاه و یکم، شماره نود و سوم، صفحات 104-70.
  • اصلانی، حمیدرضا (1386)، «درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‏های حقوقی الحاق به موافقت‌نامه تریپس»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صفحات 73-43.
  • انصاری، مهدی (1384)، «قرارداد بین‏المللی لیسانس تکنولوژی (ورقه اختراع، علائم تجاری و دانش فنی)»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره چهل و چهارم، صفحات 105-82.
  • جعفرزاده، میرقاسم (1389)، «تحلیل مفهومی مالکیت فکری: کوششی در جهت تمهید نظریه‏ای فراگیر»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره پنجاه و دوم، صفحات 131-51.
  • جعفری‌تبار، حسن (۱۳۸۶)، «مُلک معنی در کنار گفتاری در فلسفه حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال سی و هفتم، شماره دوم، صفحات 82-41.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
  • حکمت نیا، محمود (۱۳۸7)، مبانی مالکیت فکری، قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • خدمتگزار، محسن (۱۳۹۰)، فلسفه مالکیت فکری، تهران: نشر میزان.
  • درینی، فتحی (1376)، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، ترجمه محمود رضا افتخار‏زاده، تهران: نشر هَزاران.
  • رهبری، ابراهیم (1388)، حقوق اسرار تجاری، تهران: انتشارات سمت.
  • رهبری، ابراهیم (1392)، حقوق انتقال فناوری، تهران: انتشارات سمت.
  • شهیدی، مهدی (۱۳۸6)، حقوق مدنی ۶، تهران: انتشارات مجد.
  • صابری، روح الله (۱۳۸۷)، قراردادهای لیسانس، تهران: انتشارات شهر دانش.
  • صالحی ذهابی، جمال (۱۳۸8)، حق اختراع نگرشی تطبیقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • کاتوزیان، ناصر (1387)، قواعد عمومی قراردادها: اجرای قرارداد، جلد 4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • کاتوزیان، ناصر (1388)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: عقود معین، جلد 1، تهران: کتابخانه گنج دانش.
  • کاتوزیان، ناصر (1388)، قواعد عمومی قراردادها: انعقاد و اعتبار قرارداد، جلد 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • کاشانی، سید‏محمود (1387)، جزوۀ درسی حقوق مدنی 7، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  • محمدی، ابوالحسن (1382)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • میرحسینی، حسن (۱۳۸4)، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران: نشر میزان.
  • وحدتی شبیری، سید حسن (1379)، مجهول بودن مورد معامله، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه.

  عربی

  • امام الخمینی، سید روح الله موسوی (1410ق)، کتاب البیع، جلد5، قم: موسسه اسماعیلیان.

  لاتین

  • Batey, Douglas L. & Yury M., Colton (2010), Doing Business in Washington State: A Guide for Foreign Business and Investment, The Washington State Bar Association International Practice Section.
  • Bouche, Nicolas (2011), Intellectual Property Law in France, Kluwer Law International.
  • Bucknell, Duncan (2011), Pharmaceutical, Biotechnology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation, Oxford University Press.
  • Burge, David A. (1999), Patent and Trademark Tactics and Practice, John Wiley & Sons.
  • Burrell, Jamaine (2007), The Complete Guide to Securing Your Own U.S. Patent: A Step-by-step Road Map to Protect Your Ideas and Inventions, Atlantic Publishing Company.
  • Czapracka, Katarzyna (2010), Intellectual Property and the Limits of Antitrust: A Comparative Study of US and EU Approaches, Edward Elgar Publishing.
  • Davison, Mark J. & Ann L., Monotti & Leanne, Wiseman (2008), Australian Intellectual Property Law, UK: Cambridge University Press.
  • DeMatteis, Bob (2004), From Patent to Profit: Secrets & Strategies for the Successful Inventor, Square One Publishers, Inc.
  • Dratler, Jay (2004), “Licensing of Intellrctual Property”, New York: Law Journal Press.
  • Durham, Alan L. (2009), Patent Law Essentials: A Cconcise Guid, USA: Greenwood Publishing.
  • Gallagher, Patrick D. (2012) Federal Laboratory Technology Transfer, National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce.
  • Gates, Celia (2012) From Brainwave to Business: How to Turn Your Brainwave into A Profitable Business, Pearson UK.
  • Gilbert, Jill (2004), The Entrepreneur’s Guide to Patents, Copyrights, Trademarks, Trade Secrets, & Licensing, USA: The Berkley Publishing Group A Division of Penguin Group.
  • Godenhielm, Berndt (2009), The Legal Effects of Patents as a Legislative Problem, University of Helsinki.
  • China Intellectual Property Law Guide(2005), Kluwer Law International.
  • Murphy, William J. & John L., Orcutt & Paul C., Remus. (2012) Patent Valuation: Improving Decision Making Through Analysis, John Wiley & Sons.
  • Neclerio, John M. & Urmika, Devi (2011), Joint Ownership of Patents, Copyrights and Trade Secrets in the United States, Duane Morris LLP.
  • Perry, Sandra J. & Ross L. Fink (2001), Ensuring an Inventor’s Patent Rights: Recent Supreme Court Case Clarifies Timing of Application, Kluwer Academic Publishers.
  • Pressman, David. (2012), Patent It Yourself: Your step-by-step Guide to Filing at the U.S. Patent Office, Nolo.
  • Rao, P. M. & Joseph A., Klein (2013), Strategies for High-Tech Firms: Marketing, Economic, and Legal Issues, M.E. Sharpe.
  • Rockman, Howard B. (2004), Intellectual Property Law for Engineers and Scientists, USA: Wiley-IEEE.
  • Rogers, James L. (2009), The Complete Patent Kit, Sourcebooks, Inc.
  • Stim, Richard (2007), Patent, copyright & trademark: An Intellectual Property Desk Reference, Nolo.
  • Tankha, Ash (2011), Patent Your Idea, AuthorHouse.
  • Tattay, Levente (2010), Intellectual Property Law in Hungary, Kluwer LawInternational.