نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بر اساس گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، مسلمانان میانمار و به‌ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده‌اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی‌سابقه و دهشتناکِ ارتکاب‌یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین‌المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا‌ه‌های میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا‌ه‌های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم‌تر سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به‌علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین‌المللی‌شده است که‌ می‌تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به‌عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه‌ها در میانمار بررسی‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility of the Prosecution of Perpetrators Recent Crimes in Myanmar at the National and International Arena (With emphasis on the role of the hybrid court)

نویسندگان [English]

 • Ali Rahmati 1
 • Hossein M. M. Sadeghi 2

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University

2 Full professor and Head of Criminal Law and Criminology Department, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

According to reports from international institutions and organizations, including Human Rights Watch, High Commissioner for Human Rights and Amnesty International, Myanmar Muslims, and in particular the ethnic and religious minority of Rohingya Muslims, have been pursuing discriminatory policies and the criminal acts of the Myanmar government and its Buddhist residents since decades. Meanwhile, the recent human tragedy and the terrible crimes committed against the Rohingya Muslims, which have been accompanied by the government of Myanmar and the military regime of the country, have more and more been faced with the response of the international community. Given the correspondence of these crimes with actus reus and mens rea of the crime of genocide and crimes against humanity, prosecution of those perpetrators at both national and international levels is debatable. At the national level, the Myanmar Courts, based on two principles of territorial jurisdiction and nationality jurisdiction and third countries courts based on the universality principle (Subject to the identification of such a principle in their internal laws) may interfere. More importantly, the mechanisms available at the international level include the referral of the status to the International Criminal Court or the formation of the Particular International Criminal Court by the United Nations Security Council. In addition, there is also an intermediary mechanism, which is a hybrid or internationalized court that can be formed on the basis of an agreement between the Government of Myanmar and the Security Council. In this paper, the pros and cons of each of these courts is reviewed in order to handling of recent crimes committed in Myanmar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myanmar
 • Rohingya Muslims
 • Genocide
 • Crimes against humanity
 • Hybrid Courts
 • فارسی

  • اﻣﯿﺪزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺴﻦ (1387)، «وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر و ﻧﺤﻮه ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، شمارۀ 9.
  • پاک‌آیین، محسن (1392)، میانمار، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  • خالقی، علی (1390)، جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل، چاپ دوم، تهران: انتشارات شهر دانش.
  • خالقی، علی، حبیب زاده، محمدجعفر و صلاحی، سهراب (1391)، «جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظر عدالت کیفری»، مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ 80.
  • ربانی، محمد علی (1386)، «مراسم محرم در برمه و فیلیپین»، کیهان فرهنگی، شمارۀ 257.
  • رحمتی، علی (1398)، دادگاه‌های کیفری مختلط (بین‌المللی‌شده) و نقش آن‌ها در مقابله با بی‌کیفری، رسالۀ مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  • روستائی، علیرضا و آرش پور، علیرضا (1395)، «ﭘﺎکﺳﺎزی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر؛ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺴﻞزداﯾﯽ؟»، فصلنامهپژوهشحقوقکیفری، شمارۀ 15.
  • زمانی، سیدقاسم و حسینی اکبرنژاد، هاله (1388)، «اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دورۀ 11، شمارۀ 26.
  • سلیمی، محمد (1389)، «نسل جدید دادگا‌ه‌های کیفری بین‌المللی»، مجلۀ دادنامه، شمارۀ 5.
  • صالحی، محمدخلیل و داوری، محمد (1395)، «امکان سنجی محاکمۀ اعضا و سران داعش در محاکم کیفری ملی و بین‌المللی»، فصلنامه آموز‌ه‌های حقوق کیفری، شمارۀ 11.
  • فتح‌پور، فاطمه و قلندری، مرضیه (1392)، «بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چهارچوب نظم حقوقی بین‌المللی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 23.
  • ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ، ﻣﺼﻄﻔﯽ (1389)، دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ: محاکمات ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، چاپ دوم، تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮ داﻧﺶ.
  • میرمحمدصادقی، حسین (1390)، حقوق جزاى بین‌الملل، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.
  • میرمحمدصادقی، حسین (1393)، دادگاه کیفری بین‌المللی، چاپ هفتم، تهران: نشر دادگستر.
  • میرمحمدصادقی، حسین و رحمتی، علی (1397)، «ارتباط و همزیستی دادگاه‌های مختلط (بین‌المللی‌شده) با دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ملی»، مجلۀ آموزه‌های حقوق کیفری، شمارۀ 15.
  • میرمحمدصادقی، حسین و رحمتی، علی (1397)، «دلایل و مبانی حقوقی تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین‌المللی‌شده) از منظر داخلی و بین المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شمارۀ 25.
  • میرمحمد صادقی، حسین (1396)، نامه به دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به وضعیت میانمار.
  • نیاورانی، صابر، آخوندان، الهام و ملازهی، پیرمحمد (1396)، «مسئولیت دولت میانمار و جامعه بین‌الملل درخصوص نسل کشی اقلیت مسلمان روهینگیا از منظر حقوق بین‌الملل»، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، شمارۀ 2.

  انگلیسی

  • Bassiouni, M. Ch. (1992), Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Boston, Martinus Nijhoff Publishers.
  • Beigbeder, Yves (2005), International justice Against Impunity, Progress and New Challenges, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers.
  • Benzing, Markus & Bergsmo, Morten (2013), Some Tentative Remarks on the Relationship between Internationalized Criminal Jurisdictions and the International Criminal Court in Romano, Nollkaemper & Kleffner (eds).
  • Bertodano, Sylvia (2007), Where There More Acceptable Alternatives to the Iraqi High Tribunal?,  JICJ, No. 9.
  • Borgwardt, E (2005), Re-examining Nuremberg as a New Deal Institution: Politics, Culture and the Limits of Law in Generating Human Rights Laws, Berkeley Journal of International Law, Vol. 23, N. 2.
  • Cassese, Antonio (2003), Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction, JICJ, No. 1.
  • Cassese, Antonio (2008), International Criminal law, New York, Oxford University Press.
  • Cesare, P. Romano, Nolkaemer, Andre & K. klefiner, Jann (2004), International Criminal Courts, Sierra Leono, East Tomor, Kosovo & Cambodia, OUP.
  • Chan, Aye; Zan, Shw U (2005), Influx Virus – The illegal Muslims in Arakan, Available from:

  http://www.networkmyanmar.org/images/ stories/PDF15/Influx-Virus.pdf.

  • Cohen, David (2007), Hybrid Justice in East Timor, Sierra Leone and Cambodia: Lessons Learned and Prospects for the Future, Stanford Journal of International Law, Vol. 43.
  • Cryer, Robert, Friman, Hakan, Robinson, Darryl & Wilmshurst, Elizabeth (2007), An Introduction to International Law and Procedure, Cambridge University Press.
  • Curran, Vivian Grosswald (2014), From Nuremberg to Freetown: Historical Antecedents of the Special Court for Sierra Leone, in Jalloh, Charles Chernor, The Sierra Leone Secial Court and Its Legacy, New York, Cambridge University Press.
  • Dicker, Richard (2012), A Flawed Court in Need of Gredibility, NewYork Times.
  • Dickinson, L. A (2003), The Promise of Hybrid Courts,American Journal of International Law, Vol. 97, No. 2.
  • Etelle, R. Higonnet (2007), Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment & National Criminal Justice Reform, Ariz. J. Intl & Comp. L, No. 72.
  • Hola, Barbora, Smeulers, Alette & Bijeveld, Catrien (2011), International Sentencing Facts and Figures, Sentencing Practice at the ICTY and ICTR, Oxford Journal of International Criminal Justice, Vol. 9, No. 4.
  • Jain, Neha (2009), Conceptualising Internationalization in Hybrid Criminal Courts, SingaporeYearbook of International Law, University of Minnesota - School of Law.
  • Murphy, W. P. (2017), The Rohingya Crisis: U.S. Response to the Tragedy in Burma, 2017. Available from:

  https://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2017/10/274639.htm

  • Nouwen, Sarah M.H. (2006), Hybrid Courts: The Hybrid Category of a New Type of International Criminal Courts, Utrecht Law Review, Vol. 2, No. 2.
  • Novak, Andrew (2015), The International Criminal Court: An Introduction, Springer International Publishing.
  • P. Scharf, Michael (2007), he Iraqi High Tribunal, A Viable Experiment in International Justice?, JICJ, No. 5.
  • Pejic, Jegena (1997), Conceptualizing Violence Present and Future Development in International Law: panel: adjudicating violence problems confronting international law and policy on crimes and crimes against Humanity: The Tribunal and the ICC: Do Precedent Matte, ALB. L. Review, Vol. 60, No. 855.
  •  Poggo, S. Scopas (2009), The First Sudanese Civil War-Palgrave Macmillan-First pubshed in.
  • Shabtai, R. (2007), Essays on International Law and Practice, Martinus Nijhoff Publishers, The debate on the antecedents of the Rome Statute of the International Criminal Court Revisited.
  • Szep, Jason & Marshall, Andrew R.C (2013), Myanmar Minister Backs Two-child Policy for Rohingya Minority, Reuters. Available from:

  http://www.reuters.com/article/2013/06/11/us-myanmar-

  • Tomuschat, Christian (2006), The Legacy of Nuremberg, Journal of International Criminal Justice, Vol 6, No. 3.
  • Wierda, Marieke, Nassar, Habib & Maalouf, Lynn (2207), Early Reflections on Local Perceptions, Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for Lebanon, JICJ, Vol. 5, No. 5.
  • Zarni, Maung & Cowley, Alice (2014), The Slow-Burning Genocide of Myanmar's Rohingya”. Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 23, No. 3.

  اسناد و گزارش‌ها

  • Amnesty International (2017), Myanmar: Rohingya trapped in dehumanising apartheid regime, 21 November. Available from:

  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/myanmar-rohingya-trapped-in-dehumanising-apartheid-regime/

  • Christian Solidarity Worldwide (2008), Burma: Visit to the Bangladesh-Burma Border, 26-31 August. Available from:

  http://dynamic.csw.org.uk/article.asp? t=report&id=100.

  • Global Justice Center (2012), Human Rights Through the Rule of Law, Myanmar/Burma’s Binding Obligations Under International Law, November.
  • Human Rights Watch (2017), All of My Body Was Pain. 37p. Available from:

  https://www.hrw.org/report/2017/11/16/all-my-body-was-pain/sexual-violence-against-rohingya-women-and-girls-burma.

  • Human Rights Watch (2013), All you Can do is pray: Crimes against humanity and ethnic cleaning of Rohigya Muslims in Burma’s Arakan state, 165p. Available from:

  http://www.hrw.org/sites/default/files/ reports/burma0413webwcover_0.pdf.

  Human Rights Watch (2017), Burma: Widespread Rape of Rohingya Women, Girls, Available from:

  https://www.hrw.org/news/2017/11/16/burma-widespread-rape-rohingya-women-girls.

  • Human Rights Watch (2017), Rohingya Crisis: 10 Principles for Protecting Refugees, Available from:

  https://www.hrw.org/news/2017/11/07/rohingya-crisis-10-principles-protecting-refugees.

  • Human Rights Watch (1996), The Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus, Available from:

  http://www.hrw.org/en/reports/1996/09/01/ronhingya-

  • International Federation of Human Rights (2000), Burma: Repression, Discrimination and Ethnic Cleansing in Arakan, Available from:

  http://www.fidh.org/IMG/ pdf/arakbirm.pdf.

  • Irish Centre for Human Rights (2010), Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas, National University of Ireland, Galway, 153p. Available from:

  http://burmaactionireland.org/images/ uploads/ICHR_Rohingya_Report_2010.pdf.

  • Lallah, Rajsoomer (2000), Question of the violation of human rights and fundamental freedoms in any part of the world.UN Economic and Social Council, Situation of human rights in Myanmar, E/CN.4/2000/38.
  • Pinheiro, Paulo Sérgio (2007), Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, Human Rights Council, UN Doc, A/HRC/4/14.
  • U.N. Doc. A/RES/58/247, 2003.
  • U.N. Doc. S/RES/1593, 2005.
  • U.N. Doc. S/RES/1973, 2011.
  • United Nations High Commissioner for Human Rights (2017), Supplementary Appeal - Myanmar refugee emergency response in Bangladesh. Available from:

  http://www.unhcr.org/59cbf1117.pdf

  • United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affaires (2013), Humanitarian Bulletin: Myanmar. Available from:

  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20Humanitarian%20Bulletin %20June%202013.pdf

  • United Nations, Secretary-General (2017), Myanmar has failed to protect Rohingya from atrocities, Available from:

  https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-10-18/note-correspondents-statement-adama-dieng-un-special