پدیدۀ غصب سایبری و طرق حل اختلاف مربوط بدان؛ با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل‌وفصل اختلافات نام دامنه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه‌های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه‌های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفته‌اند و سپس با شیوه‌ای تحلیلی و مقایسه‌ای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوه‌نامۀ متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظام‌های ملی و منطقه‌ای قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامۀ دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراین‌باره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومی‌سازی قواعد آن سعی در حل‌وفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارندۀ علامت تجاری داشته‌اند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ways to resolve disputes over domain name and trademark (Focusing on Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP)

نویسندگان [English]

  • Ali Eslamipanah 1
  • kamel taqizadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, School of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD student in private law, Kish International Campus, Tehran University, Kish, Iran
چکیده [English]

As the emergence of the internet has brought a lot in all scientific and practical positive aspects, ‎with the possibility ‎of accessing intellectual property rights, it has created challenges in this ‎field. One of the common examples of ‎violation of these rights has been the phenomena of ‎cybersquatting, which the authors of this article should know by ‎examining the methods and ‎has raised the central question of legal ways to resolve the dispute caused by that. In ‎the ‎present research, first by descriptive method, the concepts of trademark, domain name, and ‎cybersquatting have ‎been defined. Then, with a method of analysis and comparison, the ‎process of hearing this category of claims in the ‎WIPO Mediation and Arbitration Center ‎with references to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ‎‎(icon), it has been ‎examined and compared with the existing methods in some national and regional law ‎systems.‎

The findings of this research will reveal while the principle of the jurisdiction of the courts is universal, and there is ‎no doubt about the possibility of litigation in the national judiciary, still, the disadvantages of such a method, such as ‎the choice of the competent authority, the rule of law, and the execution of verdicts, have always led the parties to the ‎arbitration. In this regard, the UDRP rules contain rules for dealing with such claims that many countries have tried ‎to settle disputes arising out of the registration of a domain that is contrary to the rights of the trademark owner by ‎localizing its rules; The United Kingdom, Australia, and ASEAN members, among others, have different approaches. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domain name
  • Trademark
  • WIPO
  • UDRP
  • ICANN
  • ICON