مبانی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران غرب)، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس)، تهرن، ایران

چکیده

در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می‌گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می‌تواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیان‌های قراردادی به‌طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمی‌گیرند اما به‌طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران این‌گونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهم‌ترین مانع برای جبران چنین زیان‌هایی احتمالی بودن و عدم رابطۀ سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیان‌بار است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابله‌به‌مثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکان‌سنجی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Basises of compensability for consequential damages Arising from Anticipatory breach of Contract

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zamani 1
  • Jafar Asgari 2
1 PhD in Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University (Tehran West Branch), Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University (Quds City Branch), Tehran, Iran
چکیده [English]

In cases where one of the parties to the contract, for any reason, does not want or cannot fulfill its obligations in due time, the other party faces an unforeseen or anticipatory breach. Anticipatory breach of contract causes essential and consequential damages to the other party. Contractual damages often result from an actual breach of contract. However, Anticipatory breach can also lead to essential and consequential damages. Some contractual damages do not arise directly from a breach of contract, but are usually in the normal and reasonable course of affairs to breach of contract. However, the possibility of compensating for such damages is facing with a major problem in Iranian law. The most important impediment to compensating for such losses is the possibility and lack of customary causal relationship between the damage and the harmful act. This research seeks to assess the feasibility of compensating for consequential damages arising from Anticipatory breach of contract in Iranian law by analytical-descriptive method and by invoking to certain jurisprudential and legal principles and rules such as La-Zarar (No-Harm), reciprocity, assumption of the wise and the governance of will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential damage
  • Concequential damage
  • Actual Breach
  • Anticipatory Breach
  • compensability