نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی. موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

حقوق بین‌الملل رقابتی یا ابعاد بین‌المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی‌اند که اقدامات و فعالیت‌های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می‌دانند. حقوق بین‌الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می‌یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین‌المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین‌المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین‌ الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت می‌شناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بین‌الملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بین‌الملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بین‌المللی است؛ ثانیاً حقوق بین‌الملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوت‌ها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبه‌ی بین‌المللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بین‌الملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین‌ الملل رقابتی، چالش‌هایی این نظام حقوقی در حال شکل‌ گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت ‌نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل‌ گیری حقوق بین‌ الملل رقابتی و برخورد با این چالش‌ها فراهم می‌کنند، ارائه کنیم. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Overview Of The Objectives And Challenges And Solutions Of International Competition Law

نویسندگان [English]

  • Abas Niazi 1
  • Ayam Kamarkhani 2
  • Mohsen Jalilian 3

چکیده [English]

“International Competition law” or “International aspects of domestic competition law” are titles by which we apply competition regulation over international trade-economic activities of undertaking. We can use “international competition law” when we do not confront with the absence of multilateral treaty or customary international rules, but use of “International aspects of domestic competition law” results in denying “International Competition law”; because it approves domestic law as the appropriate system to apply over anticompetitive activities. We argue that there are two significant differences between “domestic competition law” and “international competition law”. First; international competition law does not have specific rules in the kind of multilateral treaty and customary rules. Second; international competition law does not have specific institution to enforce its rules. These differences will cause in prosecuting of anticompetitive activities of undertaking in the jurisprudence of domestic courts, even if these activities have international dimensions. So we try to prove the above claims by recognizing the objectives and challenges and solutions of international competition law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Competition Law
  • Bilateral Competition Treaty
  • International Aspects Of Competition Law
  • Competition Law
  • Extraterritorial Application Of Domestic Law
-      باقری، محمود، «حقوق اقتصاد مالی در نظم حقوقی بین‌المللی»، مجله پژوهش سیاست و حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 23، 1387.
-   باقری، محمود؛ و علی‌محمد فلاح‌زاده، «مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره3، پاییز 1388.
-   خداداد کاشی، فرهاد؛ و محمدنبی شهیکی تاش، «حوزه و وسعت قانون رقابت باتوجه به ساختار اقتصادی (مطالعه موردی ایران)»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره 23، پاییز و زمستان 1386.
-      رشوند بوکانی، مهدی، حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران واتحادیه اروپا، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.
-   صادقی مقدم، محمدحسین؛ و بهنام غفاری فارسانی، «روح حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در اهداف حقوق رقابت»، مجله حقوقی دادگستری، شماره73، بهار1390.
-   صادقی یارندی، سیف‌اله؛ و مسعود طارم‌سری، فرهنگ توصیفی اصطلاحات تجارت بین‌الملل و سازمان جهانی تجارت، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، 1385.
-      علاءالدینی، امیرحسین، حقوق رقابت در آیینه تحولات تقنینی، انتشارات مجد، 1391.
-   فرهنگ، پرهام، حقوق رقابت بین‌المللی قابل اعمال در مشارکت‌های تجاری فراملی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1389.
-      فلدرن، زایدل هوهن، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه سیدقاسم زمانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، تهران، چاپ پنجم، 1391.
-      لونفلد، آندریاس اِن، حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، انتشارات جنگل، 1390.
-      Basedow, Jürgen, "International Antitrust: From Extraterritorial Application to Harmonization", Louisiana Law Review, vol. 60, Number 4, Summer 2000.
-      Budzinski, Oliver, "International Antitrust Institutions", Ilmenau Economics Discussion Papers, vol. 17, No. 72, July 2012.
-      Fiebig, Andre, "A Role for the WTO in International Merger Control", Northwestern Journal of International Law & Business, vol. 20, Issue 2, Winter 2000.
-      Fikentscher, Wolfgang, "The Draft International Antitrust Code (DIAC) In The Context Of International Technological Integration", Chicago ـ Kent Law Review, vol. 72, 1996 ـ 97.
-      Fox, Eleanor, "Can We Solve the Antitrust Problems by Extraterritoriality and Cooperation Sufficiency and Legitimacy?", The Antitrust Bulletin, vol. 48, 2003.
-      Fox. Eleanor, "Antitrust Regulation Across National Borders ـ The United States of Boeing versus the European Union of Airbus", The Brookings Review, vol. 16, 1998.
-      ـــــــــــــــــ , "Toward World Antitrust and Market Access", The American Journal of International Law, vol. 91, No. 1, 1997.
-      Griffin, Joseph, "Foreign Governmental Reactions To U.S. Assertions Of Extraterritorial Jurisdiction", George Mason Law Review, vol. 6, 2008.
-       ـــــــــــــــــــــ, "Special International Antitrust Doctrines And Defences", Antitrust Law Journal, vol. 60, 1992.
-      Guzman, Andrew, "The Case for International Antitrust", Berkeley Journal of International Law, vol. 22, Issue 3, 2012.
-      Kent, Avidant, International Competition Policy and the WTO: Future Pathways, Faculty of Law McGill University, Tthesis for Masters of Laws (LL.M), Montreal, 2009.
-      Malinauskaite, Jurgita, International Competition Law Harmonization And The WTO: Past, Present And Future, presented during the Workshop “Theory and Practice of Harmonization” held at the IALS, on 24 ـ 26 June 2008.
-      Matsushita, Mitsuo, "International Cooperation In The Enforcement Of Competition Policy", Washington University Global Studies Law Review, vol. 1, 2002.
-      Reuvid, Jonathan, A handbook of World Trade, GMB Publishing Ltd, 2004.
-      Statement of FTC, Presented By Richard G. Parker, Solutions For Competitive Problems In The Oil Industry, March 29, 2000. Available at:
http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/prepared ـ statement ـ federal ـ trade ـ commission ـ solutions ـ competitive ـ problems ـ oil ـ industry/opectestimony.pdf
-      Sajlan, Devanshu, International Cooperation In The Enforcement Of Competition Law And The Effectiveness Of MOUs Signed By CCI Under Section 18 Of Competition Act of India, Internship Project Report Under The Guidance Of: Dr. Vijay Kumar Singh, Competition Commission Of India, New Delhi, January 2013.
-      Sato, Chie, "Extraterritorial Application Of EU Competition Law: Is It Possible For Japanese Companies To Steer Clear Of EU Competition Law?", Journal Of Political Science And Sociology, No.11, January 2010.
-      Tarullo, Daniel, "Competition Policy For Global Markets", Oxford University Press, Journal of International Economic Law, 1999.
-      Taylor, Martyn, International Competition Law: A New Dimension For The WTO?, Cambridge University Press, 2006.
-      Terhechte, Jorg Philipp, International Competition Enforcement Law Between Cooperation And Convergence, Springer ـ Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
-      Weber Waller, Spencer, "An International Common Law of Antitrust", New England Law Review, vol. 34, 1999.
-       ـــــــــــــــــــــــــــــ, Competition Policy In The Global Economy, An On ـ Line Cases Book, Institute For Consumer Antitrust Studies Loyola University Chicago School Of Law, 2007. available at:
http://www.luc.edu/law/centers/antitrust/publications/online_casebook.html. Last Visited: 01/01/2015.