نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی،دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش‌های کیفرشناختی نشان می‌دهد که زنان به‌طور معمول مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم‌تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت‌های متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریه‌ها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعۀ ایران و آمریکا مشاهده می‌شود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده‌های قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازۀ زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقام‌های عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازات‌های خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق می‌کند، از روش مصاحبۀ عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزۀ مواد مخدر (24 مورد) بهره‌گیری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعۀ ایران، محافظت از فرزندان، هزینه‌های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش می‌دهد. از دیگر سو، وجود سابقۀ کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاق‌آمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Theoretical explanation of the effect of gender on sentencing drug offenders in the context of comparative criminal justice

نویسندگان [English]

 • sana kazempour 1
 • mohammad farajiha 2

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Sentencing studies indicate that female offenders typically receive less severe punishments than males and that the criminal justice system treats women more leniently than men. The current study, through theories such as paternalism (and its more recent versions) and evil woman theory, seeks to answer how gender as an extralegal factor affects the process of sentencing in drug offences and whether there is a difference in the effectiveness of theories depending on the social structure of the two societies, Iran and the United States.
In this study, qualitative research methods have been used. The content of documents, including cases of drug offences conviction (60 samples) between 2010 and 2020, and criminal justice officials’ discourse have been analyzed. In-depth interviews with judicial activists and drug lawyers (24 cases) were also used to understand the factors that encourage judges to impose lenient or severe punishments on women.
The findings of this study show that paternalistic attitudes toward women in Iranian society, Childcare, the social costs of punishing mothers, and the subordination of the partner are the main factors that reduce the likelihood of conviction of harsh sentences, such as the death penalty for women in Iran. On the other hand, criminal records in drug offences, high quantity of drugs, or illegal relationships are factors that lead to violations of gender norms and deprivation of women of leniency approach in the criminal justice system about drug offences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • gender
 • sentencing
 • drug offences
 • death penalty
 • discrimination
 • paternalism
 • evil woman
 • فارسی

  • اداره کل مطالعات و پژوهش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر (1377)، تأثیر اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷.
  • حسینی، سیدرسول (1380)، بررسی اثرات اعدام بر خانواده قاچاقچیان در استان همدان، همدان: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان.
  • رابرت سون، آلیور و راشل برت (2013)، کاهش بار مجازات اعدام پدر یا مادر برای فرزند، دفتر کویکر در سازمان ملل متحد.
  • سلطانی نژاد، امیر، ادیبه برشان، امیرصدرا اسدی و مریم بلوردی (1397)، «واکاوی کیفی قاچاق مواد مخدر از منظر زنان قاچاقچی زندان مرکزی شهر کرمان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شمارۀ 16 (1).
  • غلاملو، جمشید (1397)، «تحلیل عوامل بی‌عدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ 103.
  • قلی‌پور، سیاوش، نادر امیری و مهسا تیزچنگ (2014)، «زنان و بازتولید پدرسالاری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شمارۀ 15 (4).
  • معینیان، نرمینه (1396)، «نگاهی جامعه‌شناختی به نقش تصورات قالبی جنسیتی در تبعیض شغلی علیه زنان و عوامل زمینه‌ای مؤثر بر شکل‌گیری این تصورات قالبی در فرهنگ ایران»، زن و مطالعات خانواده، شمارۀ 10 (37).
  • میشل، آندره (۱۳۸۲)، پیکار با تبعیض جنسی، مترجم: محسن پوینده، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه.
  • ناظریان، حسین (1397)، دسترسی زنان متهم به جرایم جنسی به عدالت در نظام کیفری ایران. (رساله دکتری)، تهران: دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت‌مدرس.
  • ناظریان، حسین، محمد فرجیها و محمدجعفر حبیب‌زاده (1398)، «موانع دسترسی زنان متهم به جرایم جنسی به عدالت در پرتو نظریه مدونا – حور»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شمارۀ 12.

  انگلیسی

  • Albertson, S. L. (2019). Female Death Sentences. The Encyclopedia of Women and Crime, 1-2.
  • Albonetti, C. A. (2019). Drug Trafficking and Female Offending. The Encyclopedia of Women and Crime, 1-4.
  • Anderson, T. L. (2005). Dimensions of women’s power in the illicit drug economy. Theoretical Criminology, 9 (4), 371-400.
  • Barron, P. (2000). Gender discrimination in the US death penalty system. Radical Philosophy Review, 3 (1), 89-96.
  • Belknap, J. (2020). The invisible woman: Gender, crime, and justice: SAGE Publications.
  • Bontrager, S., Barrick, K., & Stupi, E. (2013). Gender and sentencing: A meta-analysis of contemporary research. J. Gender Race & Just., 16, 349.
  • Campbell, H. (2008). Female drug smugglers on the US.-Mexico border: Gender, crime, and empowerment. Anthropological Quarterly, 233-267.
  • Carmichael, J. T., & Pereira, C. (2019). Gender Disparity in Sentencing. The Encyclopedia of Women and Crime, 1-5.
  • Chesney-Lind, M. (1989). Girls' crime and woman's place: Toward a feminist model of female delinquency. Crime & Delinquency, 35 (1), 5-29.
  • Chesney-Lind, M., & Pasko, L. (2013). The Female Offender: Girls, Women, and Crime: SAGE.
  • Cho, A., & Tasca, M. (2019). Disparities in women’s prison sentences: Exploring the nexus between motherhood, drug offense, and sentence length. Feminist Criminology, 14 (4), 420-440.
  • Crew, B. K. (1991). Sex differences in criminal sentencing: Chivalry or patriarchy?, Justice Quarterly, 8 (1), 59-83.
  • Daly, K. (1987a). Discrimination in the criminal courts: Family, gender, and the problem of equal treatment. Social Forces, 66 (1), 152-175.
  • Daly, K. (1987b). Structure and practice of familial-based justice in a criminal court. Law and Society Review, 267-290.
  • Daly, K. (1989). Rethinking judicial paternalism: Gender, work-family relations, and sentencing. Gender & Society, 3 (1), 9-36.
  • Doerner, J. K., & Demuth, S. (2010). The independent and joint effects of race/ethnicity, gender, and age on sentencing outcomes in US federal courts. Justice Quarterly, 27 (1), 1-27.
  • Embry, R., & Lyons Jr, P. M. (2012). Sex-based sentencing: Sentencing discrepancies between male and female sex offenders. Feminist Criminology, 7 (2), 146-162.
  • Fernando Rodriguez, S., Curry, T. R., & Lee, G. (2006). Gender differences in criminal sentencing: Do effects vary across violent, property, and drug offenses? Social Science Quarterly, 87 (2), 318-339.
  • Fleetwood, J. (2014). Drug mules: Women in the international cocaine trade: Springer.
  • Fleetwood, J. (2015). In Search of Respectability. Narrative criminology: Understanding stories of crime, 17, 42.
  • Fleetwood, J., & Seal, L. (2017). Women, drugs and the death penalty: framing Sandiford. The Howard Journal of Crime and Justice, 56 (3), 358-381.
  • Freiburger, T. L. (2010). The effects of gender, family status, and race on sentencing decisions. Behavioral sciences & the law, 28 (3), 378-395.
  • Freiburger, T. L. (2011). The impact of gender, offense type, and familial role on the decision to incarcerate. Social Justice Research, 24 (2), 143.
  • Goldfarb, P. (2016). Matters of Strata: Race, Gender, and Class Structures in Capital Cases. & Lee L. Rev., 73, 1395.
  • Harper, R. L., Harper, G. C., & Stockdale, J. E. (2002). The role and sentencing of women in drug trafficking crime. Legal and Criminological Psychology, 7 (1), 101-114.
  • Harry, l. Girelli, G. (2019), The Death Penalty for Drug Offences: The Impact on Women, available at:

  https://www.hri.global/files/2019/03/12/death-penalty-impact-women.pdf (last visited on 26/12/ 2020).

  • Hartley, R. D., Kwak, D. H., Park, M., & Lee, M. S. (2011). Exploring sex disparity in sentencing outcomes: A focus on narcotics offenders in South Korea. International journal of offender therapy and comparative criminology55 (2), 268-286.
  • Henry, T. K. S. (2020). Racial stereotypes, gendered crimes, and judicial discretion: A multi-level examination of the effect of race and gender on sentencing disparities, Doctoral dissertation, Sam Houston State University.
  • Herzog, S., & Oreg, S. (2008). Chivalry and the moderating effect of ambivalent sexism: Individual differences in crime seriousness judgments. Law & Society Review, 42 (1), 45-74.
  • Johnson, E. H. (1957). Selective factors in capital punishment. Social Forces, 165-169.
  • Kappeler, V. E., & Potter, G. W. (2017). The mythology of crime and criminal justice: Waveland Press.
  • Kim, B., Wang, X., & Cheon, H. (2019). Examining the impact of ecological contexts on gender disparity in federal sentencing. Justice Quarterly, 36 (3), 466-502.
  • Koons-Witt, B. A., Sevigny, E. L., Burrow, J. D., & Hester, R. (2014). Gender and sentencing outcomes in South Carolina: Examining the interactions with race, age, and offense type. Criminal Justice Policy Review, 25 (3), 299-324.
  • Lourtau, D., & Hickey, S. P. (2018). Judged For More Than Her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty. Cornell University (New York).
  • Martin, B. T., & Shannon, S. K. (2019). Paternalism and Sentencing. The Encyclopedia of Women and Crime, 1-5.
  • Moulds, E. F. (1978). Chivalry and paternalism: Disparities of treatment in the criminal justice system. Western Political Quarterly, 31 (3), 416-430.
  • Naffine, N. (2015). Female crime: The construction of women in criminology: Routledge.
  • Nagel, I. H., & Hagan, J. (1983). Gender and crime: Offense patterns and criminal court sanctions. Crime and justice, 4, 91-144.
  • Nowacki, J. S., & Windsong, E. A. (2019). Structural gender equality and federal sentencing outcomes: A test of the ameliorative and backlash hypotheses. Feminist Criminology, 14 (1), 45-64.
  • Philippe, A. (2020). Gender Disparities in Sentencing. Economica, 87 (348), 1037-1077.
  • Pierce, M. B. (2013). Examining the impact of familial paternalism on the sentencing decision: Gender leniency or legitimate judicial consideration? In Perceptions of female offenders (pp. 181-190): Springer.
  • Sharp, S. F., Braley, A., & Marcus-Mendoza, S. (2000). Focal concerns, race & sentencing of female drug offenders. Free Inquiry in Creative Sociology, 28 (2), 3-16.
  • Sibila, D. A., & Yatsco, A. J. (2019). War on Drugs and Impact on Females. The Encyclopedia of Women and Crime, 1-5.
  • Spohn, C. (1999). Gender and sentencing of drug offenders: Is chivalry dead? Criminal Justice Policy Review, 9 (3-4), 365-399.
  • Spohn, C. (2000). Is preferential treatment of female offenders a thing of the past? A multisite study of gender, race, and imprisonment. Criminal Justice Policy Review, 11 (2), 149-184.
  • Spohn, C., Gruhl, J., & Welch, S. (1981). The effect of race on sentencing: A re-examination of an unsettled question. Law & Soc'y Rev., 16, 71.
  • Stacey, A. M., & Spohn, C. (2006). Gender and the social costs of sentencing: An analysis of sentences imposed on male and female offenders in three US district courts. Berkeley J. Crim. L., 11, 43.
  • STARR, S. B. (2012). ESTIMATING GENER DISPARITIES IN FEDERAL CRIMINAL CASES. Law & Economics Working Papers. 57.
  • Starr, S. B. (2015). Estimating gender disparities in federal criminal cases. American Law and Economics Review, 17 (1), 127-159.
  • Steffensmeier, D., Ulmer, J., & Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. Criminology, 36 (4), 763-798.
  • Tasca, M., Cho, A., Spohn, C., & Rodriguez, N. (2019). The role of parental status and involvement in sentence length decisions: A comparison of men and women sentenced to prison. Crime & Delinquency, 65 (14).
  • Tillyer, R., Hartley, R. D., & Ward, J. T. (2015). Differential treatment of female defendants: Does criminal history moderate the effect of gender on sentence length in federal narcotics cases? Criminal Justice and Behavior, 42 (7), 703-721.