نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمی‌توان تمام مقررات شرکت سهامی خاص به‌عنوان بهترین ابزار سرمایه‌داری مدرن را برای اجرای حرفۀ پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همۀ مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگی‌های پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحیت خاص علمی و ره‌آورد آن، یعنی اعتماد آگاهانۀ بیمار نگرانی‌هایی وجود دارد. با وجود این، خوشبختانه در پرتوی بهره‌گیری مناسب از قواعد شرکت‌های اشخاص و نیز آورده‌های حقوق تطبیقی، سازگاری مطلوب ممکن است. اعتماد بیمار، ارمغان تکلیف پزشک به‌ اجرای انحصاری و مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت می‌باشد. استقلال پزشک با اعمال محدودیت در جذب شریک، پذیرش قاعدۀ «هر شریک، یک رأی» و حق کناره‌گیری تقویت می‌شود؛ مدیریت همۀ شرکا، ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریت‌ها وضعیت را بهبود می‌بخشد. تساوی آورندگان متفاوت، نفی سوداگری در طبابت را به‌همراه دارد. رویکردی که با محدودیت جذب سرمایه‌های بیرونی تقویت می‌گردد. لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت، که به لطف صلاحیت علمی خاص طبیبان تحقق می‌یابد، اقتضا می‌کند که اسباب بطلان و انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان محو شود. با این دگرگونی‌ها، طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی خاص» را می‌یابد و از امتیازات آن، به‌ویژه شخصیت حقوقی مستقل بهره‌مند می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compatibility of the rules of a closely held corporation and a medical profession (Using the findings of comparative law)

نویسنده [English]

 • Seyed Abbas Seyedi Arani

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities and Law, Kashan University, Kashan, Iran

چکیده [English]

Compatibility the rules governing a joint stock company and a medical company is not easy; can’t be accepted all the rules of a closely held corporation as the best tool of modern capitalism to performance medical profession. There is concerns about for the compliance of the rules of such a company in all stages of the company's existence, which is the formation, life and end and in relation to all the characteristics of medicine, including non-commercialism, independence and special scientific competence and the result that's mean, the patient's conscious trust. Nevertheless, fortunately optimal compatibility is possible in the light of proper benefit of rules of companies of persons and results of comparative law. Patient trust is gift of physician's duty to perform exclusively and effectively in the company and unlimited liability of partner and company. Physician independence is enhanced by apply restrictions in attracting a partner, acceptance of the rule "Each partner, one vote" and the right to withdraw the partner. Manage all partners, prohibit the manager from interfering in the profession and strengthen the majorities improves the situation. Equality of different bringers it leads to the denial of business in medicine: an approach that is reinforced by the limitation of attracting external capital an approach that is reinforced by the limitation of attracting external capital. In terms of vital services, the subject of the company's activity which is achieved thanks to the special scientific competence of physicians requires that causes of invalidity and dissolution are reduced and remove the regressive effect. However, medical the possibility of life in "Small shell of a special joint stock company" Finds and it benefits from its advantages, especially the Independent legal personality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Independence
 • Conscious trust
 • Medical
 • Capital Company
 • Lack of speculation
 • فارسی

  • اسکینی، ربیعا، (1392)، حقوق تجارت شرکتهای تجاری، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات سمت.
  • پارسا، مجتبی و باقر لاریجانی (1388)، «مروری بر سهم‌خواری از نظر مفهوم، تاریخچه و کدهای اخلاقی»، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دورۀ 3، ویژه‌نامه.
  • پاسبان، محمدرضا (1395)، حقوق شرکتهای تجاری، چاپ داوزدهم، تهران: انتشارات سمت.
  • دمرچیلی، محمدعلی، علی حاتمی و محسن قرائی (1388)، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ نهم، تهران: انتشارات دادگستر.
  • رباطی، مهسا، سعید محسنی و سیدمحمدمهدی قبولی درافشان (1396)، «عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت‌های تجاری»، مجله مطالعات حقوقی، دورۀ 9، شمارۀ 4.
  • ستوده تهرانی، حسن (1395)، حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات دادگستر.
  • سیدی آرانی، سیدعباس (1393)، «اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، دورۀ 17، شمارۀ 66.
  • سیدی آرانی، سیدعباس (1396)، شرکت مدنی حرفهای سردفتری (از پیدایش در فرانسه تا پذیرش در ایران)، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
  • سیدی آرانی، سیدعباس (1397)، «مقایسه شرکت نسبی حقوق ایران با شرکت مدنی حقوق فرانسه»، مجله حقوق اسلامی، سال 15، شمارۀ 59.
  • سیدی آرانی، سیدعباس (1398)، «سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجرای آن»، مجله مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 49، شماره 2.
  • سیدی آرانی، سید عباس (1399)، «سازماندهی مؤسسات حقوقی در پرتوی موضوع فعالیت»، مجله تحقیقات حقوقی، دورۀ 23، شمارۀ 90.
  • شجاعی، امیراحمد و فرشته ابوالحسنی (1391)، «تحقق خارجی اعتماد در رابطه پزشک و بیمار»، مجله اخلاق پزشکی، دورۀ 5، شمارۀ 5.
  • شهیدی، مهدی (1395)، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات مجد.
  • کاتوزیان، امیرناصر (1393)، الزامهای خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد دوم، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • وکیلیان، حسن و داور درخشان (1399)، «راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 109.
  • غلامی، جهان‌بخش و سلمان باقرپور (1400)، «سوءاستفادۀ شرکت مادر از شرکت‌های تابعه در حقوق ایران؛ مصادیق، تبیین مسئولیت و راهکارها»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 85، شمارۀ 113.
  • لاریجانی، باقر (1383)، پزشک و ملاحظات اخلاقی، جلد اول، تهران: انتشارات برای فردا.
  • ملکی، مهدی (1348)، «مقایسه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون نظام پزشکی»، مجله کانون وکلا، شمارۀ 114.
  • یزدانیان، علی‌رضا و مینا عبدالله‌زاده (1395)، «رازداری؛ حق بیمار و مسئولیت مدنی پزشک»، مجله اخلاق پزشکی، دورۀ 10، شمارۀ 35.

  فرانسوی

  • Bardoul, (J.), (1973), Les apports en industrie dans les sociétés civiles professionnelles, RDS.
  • Chappuis, J. (1969), Les sociétés civiles professionnelles notariale. Thèse, l’Université Lyon III.
  • Cozian, (M). VIANDIER (A) et F. DEBOISSY, (2012). Droit des sociétés, 25e édition, Paris : LexisNexis.
  • Daigre, (J.J). (1991), L'associé d'une SCP est personnellement responsable des conséquences dommageables de ses actes et la société solidairement avec lui, Joly
  • Daigre, (J. J), (1991), “Commentaire du titre premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, Bulletin Joly Sociétés”, 1 mars 1991, n° 3.
  • Daigre, (J.J.), (1995), L’exercice en groupe monoprofessionnel, publié dans Exercice en groupe des professions libérales, Paris : GLN Joly éd,
  • Daigre, (J.J.), (2005), La victime d'une faute professionnelle d'un associé d'une SCP peut agir contre l'associé ou contre la société ou contre les deux, note sous arrêt cass. 1re civ., 1er mars 2005, n° de pourvoi : 03-19396, Bull. Joly, 1 août.
  • Daigre, (J.J). (2007), Le notaire destitué perd sa qualité de notaire, mais ne perd sa qualité d'associé de la SCP qu'après avoir cédé ses parts sociales, note sous arrêt cass. com., 22 mai 2007, n° de pourvoi : 06-12. 193, Bull. Joly, 1 octobre 2007.
  • De Mourzitch, (J), Les sociétés civiles professionnelles de médecins (Commentaire analytique du décretn° 77-636 du 14 juin 1977), JCP, 1977-I-2866, n° 16.
  • Gouyou, (R.), (1993), L’intérêt du client dans l’exercice en groupe des professions libérales (Avocats, notaires, médecins, pharmaciens), LPA,14 mai 1993, partie I, n° 58.
  • Gouyou, (R.), (1993), L’intérêt du client dans l’exercice en groupe des professions libérales (Avocats, notaires, médecins, pharmaciens), LPA, 17 mai1993, partieII, n° 59.
  • Lamboley, (A), (2010). Sociétés civiles professionnelles. -Dissolution, J.-Cl. Sociétés Traité, Fasc.191-13,30 juin2010, n°3.
  • Le Cannu, P. Dondero, (2012), Droit des sociétés, 4e éd, Paris : Lextenso.
  • Maury (F.), (2000). L’exercice, sous la forme d’une société, d’une profession libérale règlementée, Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille.
  • Maury (F.), (2009). Sociétés civiles professionnelles, Rép. Sociétés Dalloz, janvier.
  • Mousseron, (P), (1966). L’originalité des sociétés libérales, JDS, 2010, n°16.
  • Savatire, (R), (1966), Qu’est-ce qu’une profession libérale? in Projet, civilisation, travail, économie, Paris : Centre de recherche et d’action sociale.
  • Savatire, (R)., (1960), L’introduction et l’évolution du bien-clientèle dans la construction du droit positif français, J. Maury, t.II, Dalloz-Sirey
  • Seyedi Arani, (A, S), (2013), La Pertinence du modele Francais de la societe civile professionelle pour le notariat Iranien, Thèse, l’Université Lyon III.
  • Terre, (F), (1967), L’exercice en commun de la profession de notaire : sociétés titulaires d’un office notarial, JCP N, 1970-I-2302.
  • Terre, (F.), (2013), Les sociétés civiles professionnelles, JCP, 1967-I.
  •  

   

  آرای دیوان عالی کشور فرانسه

  • 1re civ (2001),7novembre2000, D.2001.2400, noteY.AUGUET, D.2001, somm.3081, obs.J. PENNEAU.
  • 1re civ.,6décembre2007, n°de pourvoi :05-17090.
  • 1re civ.,3mars1993, n°de pourvoi :91-16157.