تصمیم‌گیری مجرمان از منظر اقتصاد رفتاری و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد رفتاری،‌ شاخه‌ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته‌های سایر علوم و به‌ویژه روان‌شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می‌کند که انسان‏ها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده می‏کنند که سبب می‌شود تصمیم‌های اتخاذی آن‌ها چنان‌که در اقتصاد متعارف فرض می‌شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقل‏سازی هزینه‏های مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان می‏دهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم‌گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به‌نحوی با جمع‌آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات‌ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که‌ نمی‌توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات‌ها سبب کاهش میزان جرایم می‌شود. فرایند تصمیم‌گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن‌ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری قرار نمی‌گیرند. به نظر می‌رسد مدنظر قرار دادن این موارد می‌تواند به افزایش کارآیی سیاست‌های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست‌های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته‌اند، مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminal Decision-Making from the Perspective of Behavioral Economics and its Implications for Criminal Policy Making

نویسندگان [English]

 • Hamid Bahremand 1
 • Zahra Sakiani 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Behavioral economics is a branch of economics that seeks to modify the hypotheses of neoclassical economics using the findings of other sciences, especially psychology. This article examines from the perspective of behavioral economics what factors can be effective in criminals' decision to commit a crime. To this end, some cognitive biases and exploratory rules, each of which is somehow related to gathering information to commit a crime and assessing the certainty and severity of punishments are explained and their implications for policy-making are noted.
Of course, it should be noted that many of the issues that will be addressed have not been specifically tested in the decisions of criminals, but they are discoveries and cognitive biases that exist in general and among many human beings. Given that the application of findings obtained in a context other than the commission of a crime may have results that are not directly applicable in the context of the commission of the crime, it seems that conducting empirical research to assess these cases in the decision to commit a crime in particular can increase the accuracy of these findings.
As will be stated in the article, sometimes due to the existence of some biases and exploratory rules, it is not possible to believe in the economic analysis of criminal behavior that increasing the severity and certainty of punishments reduces crime and sometimes other factors are needed to increase the severity and certainty of the punishments should be considered. It seems that considering these cases can help to increase the effectiveness of policies against crimes and be useful in explaining cases where policies against crimes have not been effective or less effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Economics
 • Criminal Decision-Making
 • Exploratory Rules
 • Cognitive Bias
 • Perception of Severity
 • Certainty of Punishment
 • فارسی

  • ارونسون، الیوت (۱۳۸۵)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، چاپ هجدهم،‌ تهران‌: انتشارات رشد.
  • امیری، میثم (1396)، «اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی»، پژوهشنامه اقتصادی، سال ۱۷، شمارۀ ۱.
  • آریلی، دن (۱۳۹۶)، جنبۀ مثبت بی‌منطق بودن، ترجمه اصغر اندرودی، چاپ دوم، تهران: نشر دایره.
  • آشوری، محمد، صبوری‌پور، مهدی (1394)، «مقایسه اثر شدت و قطعیت حبس بربازدارندگی آن»، مجلۀ مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورۀ ۲، شمارۀ ۳.
  • رشادتی، جعفر، رضایی، علی (1399)، «کیفرشناسی تشهیر و امکان‏سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات متخلف»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 110.
  • صبوری‌پور، مهدی (۱۳۹۰)، تبیین جزایی جرم‌شناسی عقلانیت در بزهکاری، رساله برای دریافت درجه دکتری،‌ تهران: دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  • کانمن، دنیل (۱۳۹۶)، تفکر سریع و کند، ترجمه فروغ تالو صمدی، چاپ چهارم، کرج: نشر در دانش بهمن.
  • مرادی حسن‌آباد، محسن (1393)، «پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری»، مجلۀ حقوقی دادگستری،‌ سال 78، شمارۀ 87.
  • وینتر، هارولد (۱۳۹۴)، اقتصاد جرم، ترجمۀ حمید بهره‌مند و زهرا ساکیانی، تهران: نشر دادگستر.
  • هالپرن،‌ دیوید (۱۳۹۸)، تلنگرچی در واحد تلنگر، ترجمه بهنام شهائی،‌ تهران:‌ مؤسسه کتاب مهربان نشر.

  انگلیسی

  • Bushway, Shawn, Owens, Emily (2013), Framing Punishment: Incarceration, Recommended Sentences, and Recidivism, Journal of Law and Economics, 56 (2).
  • Camerer, Colin, Loewenstein, George (2004), Behavioral Economics: Past, Present, Future, Advances in Behavioral Economics.
  • Dale, Stephen (2015), Heuristics and Biases: The Science of Decision-Making, Business Information Review, 32 (2).
  • Elffers, Henk, Van Gelder, Jean-Louis (2017), Criminal Decision Making: Time to Reject the Rational Choice Theory and Go on with the Dual Process Theory?, Liber Amicorum Gerben Bruinsma.
  • Frase, Richard (2019). Forty Years of American Sentencing Guidelines: What Have We Learned?Crime and Justice48 (1).
  • Garoupa, Nuno (2003), Behavioral Economic Analysis of Crime: A Critical Review, European Journal of Law and Economics 15 (1).
  • Gilovich, Thomas, Ross, Lee (2016), The Wisest One in the Room: How You Can Benefit from Social Psychology’s Most Powerful Insights, Simon and Schuster.
  • Harel, Alon (2014), Behavioral analysis of criminal law a survey, The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law, edited by Zamir, Eyal, teichman, Doron, Oxford University Press.
  • Jolls, Christine (1998), Behavioral Economics Analysis of Redistributive Legal Rules, L. Rev, 51.
  • Kahneman, Daniel (2003), Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics, The American Economic Review, 93 (5).
  • Korobkin, Russell, Thomas, Ulen (2000), Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics, California Law Review, 88 (4).
  • Lee, YongJei, Eck, John, Corsaro, Nicholas (2016), Conclusions from the History of Research into the Effects of Police Force Size on Crime—1968 through 2013: A Historical Systematic Review, Journal of Experimental Criminology, 12 (3).
  • Loewenstein, George, Lerner, Jennifer (2003), The Role of Affect in Decision Making.
  • Lord, Charles, Ross, Lee, Lepper, Mark (1979), Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effects of Prior Theories on Subsequently Considered Evidence, Journal of Personality and Social Psychology, 37 (11).
  • Ma, Jingyuan (2020), The Enforcement of Competition Law—A Behavioral Law and Economics Perspective. In Competition Law in China, Springer, Singapore.
  • Nagin, Daniel (2012), Deterrence: A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists, Annual Review of Economics, 5 (1).
  • Nelson, Leif, Meyvis, Tom (2008), Interrupted Consumption: Disrupting Adaptation to Hedonic Experiences, Journal of Marketing Research, 45 (6).
  • Pickett, Justin, Barnes, Wilson, Theodore, Roche, Patrick (2020), Prospect Theory and Criminal Choice: Experiments Testing Framing, Reference Dependence, and Decision Weights, Justice Quarterly, 37 (6).
  • Shtudiner, Ze′ev, Klein, Galit, Kantor, Jeffrey (2017), Who Is Responsible for Economic Failures? Self-Serving Bias and Fundamental Attribution Error in Political Context, Quality & Quantity, 51 (1).
  • Sreenivas, Nanda, Rao, Shrisha (2019), Egocentric Bias and Doubt in Cognitive Agents, arXiv preprint arXiv:1903.03443.
  • Wilson, Timothy, Gilbert, Daniel (2003), Affective forecasting. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 35, Elsevier Academic Press.
  • Ulen, Thomas (2014), the importance of behavioral law, the oxford handbook of behavioral economics and the law.
  • Weinstein, Neil, Klein, William (1996), Unrealistic Optimism: Present and Future, Journal of Social and Clinical Psychology, 15 (1).
  • Williams, Sean Hannon (2014), Probability Errors: Overoptimism, Ambiguity Aversion, and the Certainty Effect, The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law, edited by Zamir, Eyal, teichman, Doron, Oxford University Press.
  • Zamir, Eyal, Teichman, Doron (2018), Behavioral Law and Economics, Oxford University Press.