نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه‌های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می‌شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاستمداران و برنامه‌ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین سیاست‌ها در این زمینه محسوب می‌گردد. دولت‌ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی در اختیار دارند که از جمله می‌توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری‌های اقتصادی اشاره نمود. به‌نظر می‌رسد، کیفرزدایی از حقوق فعالیت‌های اقتصادی قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه‌گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Depenalization of Business Law

نویسنده [English]

  • Mojtaba Jaafari

چکیده [English]

Today, the economy and economic prosperity is one of the most important and vital elements of the development and the power for any country. Therefore, one of the most important concerns of the politicians at the moment is effort to develop the economic activities. In effect, the economic development leads to State authority on the one hand and to the general satisfaction of people on other hand. Naturally, the realization of this purpose requires an efficient policy in economic area among which could be mentioned the providing the necessary conditions for investment as a most important and a most serious policy. The governments have many tools to support investment and privatization. Adjusting the criminal arsenal's tools to deal with any economic crime and anomaly is one of the best policies that will run by decriminalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • Depenalization
  • Decriminalization
  • Investment
  • privatization
-      آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، گنج دانش، ویراست چهارم، 1391.
-   ایزدی، پیروز، معاهدة لیسبون و پیامدهای آن برای اتحادیة اروپا، معاونت پژوهش­های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1387.
-      اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ چهلم، 1393.
-      بکاریا، سزار، رسالة جرایم و مجازات­ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، چاپ چهارم، 1380.
-      جعفری، مجتبی، جامعه­شناسی حقوق کیفری: رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، نشر میزان، 1392.
-   ــــــــــــــــــــــ ، مطالعة تطبیقی جرایم بورس اوراق بهادار در حقوق جزای ایران و فرانسه، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386.
-      گروهی از نویسندگان، گزارش جرم‌زدایی شورای اروپا، ترجمه واحد ترجمه مرکز مطالعات توسعه قضایی، قم، انتشارات سلسبیل، 1384.
-      علیزاده، عبدالرضا، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.
-      نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین؛ و حمید هاشم‌بیگی، دانشنامه جرم­شناسی، انتشارات گنج دانش، ویراست چهارم، 1392.
-   نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، جرم­شناسی بزهکاری اقتصادی، تقریرات درس جرم‌شناسی، به کوشش مجتبی جعفری و دیگران، دانشگاه امام صادق (ع)، نیمسال اول سال تحصیلی 85-1384.
-      نوبهار، رحیم، «اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری»، آموزه­های حقوق کیفری، شماره 1، بهار و تابستان 1390.
 
-      Coulon, Jean-Marie, La Dépénalisation de la Vie des Affaires, Rapport au Garde des Sceaux, Janvier 2008.
-      Larguier, Jean; et Philippe Conte, Droit Pénal des Affaires, Armand Colin, 11e éd., 2004.
-      Léfébvre, José, La Dépénalisation; Facteur D’ordre ou Source de Désordre?, In: Désordre (s), PUF, 1997.
-      Véron, Michel, Droit Pénal des Affaires, Armand Colin, 6e éd., 2005.