نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

برای این‌که سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی‌های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به‌گونه‌ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین‌سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی‌توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روابط مبنایی است. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین می‌شود. برخی اوصاف اسناد تجاری که محقق‌کننده‌ی این اهداف است، عبارتند از: تجاری بودن عملیات براتی، شکلی بودن عملیات براتی، تنجیزی بودن عملیات براتی، اصل قابلیت انتقال اسناد براتی، مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند براتی، اصل استقلال امضائات، تجریدی بودن عملیات براتی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Characteristics of Bill of Documents in Legal Theories

نویسنده [English]

  • Mahdi Abdolmaleki

چکیده [English]

For the commercial bill to be able to fulfill the two principles of speed and precision in transactions, it is necessary to have certain characteristics and be transformed from an affirmative proof (like common official papers) to moveable and moral property and be valid independent from basic transactions and relations. In this way, as the bill exists, it can’t be denied; it is valid and the validity is independent from basic relations. So, there is no doubt in the credit reflected in the bill and consequently, speed in commerce is gained. Some of the characteristics of commercial bills fulfilling these goals are: Bill operations being commercial, procedural and definitive; the principles of transferability of bills, joint and several responsibilities of signers of bill, sign independence, isolation of bill operations, unreliability of objections and the principle that liabilities arise from the bill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Bill
  • Characteristics of Commercial Bills
  • Bill Liabilities
  • Bill Operations
  • independence
  • Joint and Several Responsibility
  • Sign Independence
1. اخلاقی، بهروز، جزوه‌ی درس حقوق تجارت کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بی‌تا.
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته...)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت، 1378.
3. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1373.
4. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت کلیات منابع، معاملات تجاری و...، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1380.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1357.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
7. حیاتی، علی‌عباس، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، انتشارات سلسبیل، بهار 1385.
8. دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائتی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، انتشارات خلیج‌فارس، 1381.
9. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر،  1382.
10. صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، چاپ اول، تهران، انتشارات سهامی انتشار، 1380.
11. صقری، محمد، «ارزیابی کلی پیش‌نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین المللی»، مجله‌ی حقوقی شماره‌ی 12، بهار و تابستان 1369.
12. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، 1375.
13. فخاری، امیرحسین، جزوه‌ی حقوق تجارت کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)
14. فخاری، امیرحسین، جزوه‌ی حقوق تجارت3 کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، بی‌تا.
15. کاویانی، کورش، حقوق اسناد تجارتی، تهران، چاپ اول، نشر میزان، 1387.
16. نصیری، مرتضی، جزوه‌ی مقدمه اسناد بازرگانی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بی‌تا.
17. ناصیف، الیاس، الکامل فی قانون التجاره،جلد اول، عویدات للطباعه و النشر، 1996.