نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و ماده‌ی 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصه‌ای از تحلیل یک پرونده‌ی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکننده‌ی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز می‌تواند موجب تخفیف در مجازات تعیین شده در حکم قطعی باشد؟ 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of Victim in Determining and Executing Punishment

نویسندگان [English]

  • Kioumars Kalantari
  • Fatemeh Zabihollahzadeh

چکیده [English]

Articles 22 and 23 IslamicPunishmentLawconsidertheplaintiffsforgivenessbeforeissuingdecreeandarticle 277 GeneralandRevolutionCourtsCriminalProcedureLawisdedicatedtohisforgivenessafterissuingdecree. Thepresentpaper, whichisasummaryofacriminalcase, intendstoanswerthequestionthatiftheplaintiffforgivesbeforeissuingtheabsolutedecreeandhisforgivenessistakenintoconsiderationinthedecisionofthecourtoffirstinstance, canforgivenessafterissuingdecisionmitigatethepenaltyornot.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • Plaintiff
  • The Decision of the Court of First Instance
  • Absolute Decision
  • Penalty Mitigation
1. الجبعی العاملی، زین‌الدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد دوم، قم، مکتبه بصیر، بی‌تا.
2. انصاری، مرتضی(شیخ انصاری)، مکاسب، چاپ سنگی، تبریز: طبعه الاطلاعات، بی‌تا.
3. ترمذی، ابوعیسی محمد بن عیسی، سنن ترمذی، جلد دوم، بی‌جا، بی‌تا.
4. خراسانی، محمدکاظم (آخوند خراسانی)، کفایه‌الاصول (دو جزء در یک مجلد، چاپ سنگی، بی‌جا، بی‌تا.
5. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1382.
6. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
7. مظفر، محمدرضا، اصول فقه، جلد دوم، انتشارات دارالفکر، 1382.
8. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دادآفرین، 1382.