مجازات در حقوق کیفری اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحث‌هایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نص‌گرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنی‌علیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که  در حقوق کیفری اسلام، هدف اساسی از وضع و اجرای کیفر، توجه به تأدیب، اصلاح و بازپروری مرتکب است؛ مشقت و رنج ناشی از مجازات هدف غایی نبوده، بلکه به نوع کیفر و اجرای آن مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Punishment in Islamic Criminal Law from the Purpose-Oriented Point of View

نویسنده [English]

  • Ahmad Fallahi
چکیده [English]

OneofthecontroversialissuesinIslamicCriminalLawisthephilosophyandpurposeofpunishmentinIslamicreligion. Theinterpretationofthisissuehascausedcontroversybetweenthetext-orientedandthepurpose-oriented .Uponthisbasis, somebelievethatthepurposeofpunishmentinIslamicreligioniscastigation, specialandgeneralpreventionandvictimsrelief, andothersareoftheopinionthatinIslamicCriminalLaw, themaingoalofenactingandexecutingpunishmentsisthechastisement, correctionandrehabilitationof  theoffender; hardshipisnotthefinalgoalbutinsteaddependsonthekindandexecutionofpunishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Philosophy of Punishment
  • Punishment
  • Purposes
  • Repentance
  • Termination of Punishment
  • rehabilitation
  • Hardship
1. آمدی، سیف الدین ابی الحسن علی بن ابی علی بن محمد، بی‌تا، الاحکام فی اصول الاحکام، المجلد الثانی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
2. ابن حزم، المحلی، بی‌تا، دار الآفاق الجدیده، الجزء الحادی عشر، بیروت.
3. ابن عاشور، محمد الطاهر، 1426ق، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، قاهره، الطبعه الاولی، دارالسلام.
4. ابن عاشور، محمد الطاهر، 1427 ق، مقاصد الشریعه الاسلامیه، الطبعه الاولی، قاهره، دارالسلام.
5. ابومونس، رائد نصری جمیل، 2007 م، منهج التعلیل بالحکمه و أثره فی التشریع الاسلامی، الطبعه الاولی، المعهد العالمی للفکر الاسلامی.
6. الجوزیه، ابن قیم، 1421ق، جامع الفقه، الطبعه الاولی، الجزء السادس، دارالوفاء.
7. الخویی، ابوالقاسم، 1422ق، مبانی تکمله المنهاج، الجزء الواحد و الاربعون، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
8. الریسونی، احمد، أثر الواقع فی تقریر الأحکام وتنزیلها،
 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1184649804609&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout
9. الزحیلی، وهبه، 1417ق، الفقه الاسلامی و أدلته، الجزء التاسع، دمشق، دارالفکر.
10. الشاطبی، ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمی الغرناطی ابو اسحاق، 1423هـ ق، الموافقات فی اصول الشریعه، الطبعه الاولی، دارالکتاب العربی.
11. الشوکانی، محمد بن علی بن محمد، 1421 ق، نیل الاوطار من أسرار منتقی الأخبار، الطبعه الاولی، دار ابن حزم.
12. الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، 1426 ق، تهذیب الاحکام، الطبعه الاولی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
13. العاملی، محمدبن جمال‌الدین مکی، بی‌تا، مکتبه الداوری، الجزء التاسع.
14. العلوانی، رقیه طه جابر، 1424ق، أثر العرف فی فهم النصوص، الطبعه الاولی، دمشق، دارالفکر.
15. العلوانی، طه جابر، 1428 ق، نحو موقف قرآنی من النسخ، الطبعه الاولی، قاهره، مکتبه الشروق الدولیه.
16. القرافی، احمد بن ادریس بن عبدالرحمن الصنهاجی، 1428 ق، الفروق انوار البروق فی أنواء الفروق، تحقیق محمد احمد سراج و علی جمعه محمد، الطبعه الثانیه، قاهره، دارالسلام.
17. القرطبی، ابی عبدالله محمد بن احمد، 1405 ق، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
18. الکلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب، 1426 ق، اصول الکافی، الطبعه الاولی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
19. الکلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب، 1425 ق، فروع الکافی، الطبعه الاولی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
20. النجفی، محمد حسن، 1368، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 41، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
21. الوکیلی، محمد، 1426 ق، فقه الاولویات دراسه فی الضوابط، الطبعه الثانیه، المعهد العالمی للفکر الاسلامی.
22. المقدسی، ابو محمد موفق الدین عبدالله بن قدامه، 1408 ق، الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، تحقیق زهید الشاویس، الطبعه الخامسه، الجزء الرابع، بیروت، المکتب الاسلامی.
23. بزا، عبدالنور، 2008 م، مصالح الانسان مقاربه مقاصدیه، الطبعه الاولی، المعهد العالمی للفکر الاسلامی.
24. حامدی، عبدالکریم، 1429 ق، مقاصد القرآن من تشریع الاحکام، الطبعه الاولی، بیروت، دار ابن حزم.
25. شلبی، محمد مصطفی، بی‌تا، تعلیل الاحکام، بیروت، دارالنهضه العربیه.
26. عبدالسلام، أبو محمد عزالدین عبد العزیز، بی‌تا، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، تحقیق محمود بن التلامید الشنقیطی، بیروت، دارالمعارف.
27. عماره، محمد، 1423 ق، فی فقه الحضاره الاسلامیه، الطبعه الاولی، مکتبه الشروق الدولیه.
28. عوده، عبدالقادر، 1403 ق، التشریع الجنایی الاسلامی، الطبعه الاولی، الجزء الاول، بیروت، مؤسسه الرساله.
29. مرعشی، سید محمد حسن، 1379، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج اول، چ اول، نشر میزان.
30. نهج البلاغه، تدقیق: محمد عبده، تحقیق: احمد ابراهیم زهوه، دارالکتاب العربی، 1425 ق.
31. هویدی، فهمی، 1423 ق، القرآن و السلطان، الطبعه الخامسه، قاهره، دارالشروق.
32. هویدی، فهمی، 1424 ق، المقالات المحضوره، الطبعه الثالثه، قاهره، دارالشروق.