مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی خارج از محیط کیفری ایران و کانادا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دسته‌بندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماع‌محور و نظارت،کنترل و تمرین نقش‌آفرینی می‌کنند. جلوه‌های منعکس در کانادا نشان‌دهنده محلی، معنوی‌محور و مذهب‌مداربودن راهبرد حمایت، قاعده‌مندبودن راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع‌مدار و جامع و هدفمندبودن راهبرد نظارت و کنترل و تمرین است. به‌عبارت بهتر می‌توان نظم راهبردی را در این سیستم مشاهده نمود. سیستم اصلاحی ایران هرچند در رویکر اخیر خود به راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع‌محور توجه نموده است لکن زمینه‌های لازم برای عملی‌نمودن این راهبرد وجود ندارد و شکست آن، اتفاقی عجیب نخواهد بود. راهبرد حمایتی نیز در عمل مورد اقبال قرار نگرفته است. در ارتباط با راهبرد نظارت، کنترل و تمرین در سطح اجرایی هم علی‌رغم وجود نهادهای متفاوت، عناصر کارساز و هدف‌محور از توجهات قانونگذار به دور مانده است. در ارزیابی راهبردهای اصلاحی ایران می‌توان ظاهرسازی راهبردی را ویژگی بارز این سیستم دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Reformation Strategies Outside of Iranian and Canadian Criminal Environments

نویسندگان [English]

  • shahram Ebrahimi
  • Abdoullah ezadi
چکیده [English]

Reformation strategies might be categorized into three levels in terms of the stage of its performance topic. In the stage of outside of criminal environment, the three strategies of supporting the set free prisoner, developing the community-oriented punishments and oversight and controlling and practicing function. The existing examples in Canada indicate the local, intellectual, and religious-oriented nature of support strategy; the rule-oriented nature of the development of community-oriented punishments strategy; and the comprehensive and purposeful nature of oversight control and practice strategy. In other words, the existence of a strategic discipline is apparent in this system. As for that of Iran, though the strategy of developing community-oriented punishments has currently been advocated, the necessary conditions to practice them are not available and therefore, its failure is not a surprise. Besides, the strategy of support has not welcome in practice. Regarding the oversight, control, and practice strategy, notwithstanding various organizations, effective and purposeful elements have been ignored by law makers. In general, with regard to evaluating the Iranian reformation strategies, strategic pretence is its salient feature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • reformation
  • Support
  • community-oriented punishments
  • oversight
- ابراهیمی، شهرام، «ارزیابی تحولات اخیر سیاست کیفری در قبال بزهکاران مزمن در پرتو موازین حقوق بشر (از مراقبت و تنبیه تا تنبیه و مراقبت)»، مجموعه مقالات (پیشگیری از بزه دیدگی)، 1390.
- استوارت، هنری، «کنترل اجتماعی غیررسمی»، ترجمه: لیلا اکبری، مجله علوم جنایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 2،1386.
- آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، نشر گرایش، چاپ دوم، 1385.
- تدین، عباس، «نظارت الکترونیکی، گامی به سوی جایگزین‌های زندان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، 1387.
- جمشیدی، علیرضا، سیاست جنایی مشارکتی، میزان، 1390.
- زارعی قاضیانی، طهمورث، «بررسی تاثیر زندانی‌شدن بر خانواده زندانی»، مجله اصلاح و تربیت، شماره 85، 1388.
- زینالی، امیرحمزه، «سرمایه اجتماعی: بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع‌محور در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، 1387.
- قاسمی مقدم، حسن، «مبانی اثربخشی کیفرهای اجتماع‌محور»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، 1387.
- مرادی‌کوچی، مهدی، کارکرد اصلاح و درمان مجازات‌های جامعه‌مدار با تأکید بر لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم، 1389.
- منصورآبادی، عباس و کونانی، سلمان، «بستر مجازات‌های جامعه‌مدار با تأکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 15، 1389.
- نجفی‌ ابراندآبادی، علی‌حسین، «مجازات‌های جامعه‌مدار در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، میزان، 1386.
- نیازپور، امیرحسن، توافقی‌شدن آیین دادرسی کیفری، میزان، 1390.
- هامایی، کوایچی و دیگران، تعلیق مراقبتی در دنیا، ترجمه: حسین آقائی‌نیا، میزان، 1377.
 
ب - انگلیسی
-        Brian Grant & Gal Marlo, Case management preparation for release and day parole outcome, Ottawa, 1998.
-        Bonta Wallace, S. Capretta & J. Rooney, Electronic monitoring in Canada , solicitor general Canada, Ottawa, 1999
-        Ross Burnett & Shadd Maruna, "The kindness of prisoners: strength based resettlement in theory and in action", Criminology and criminal justice, No.6, 2006.
-        Christa Gillis & Shelley Treventhan, Involving the community in corrections: Citizens' advisory committees in Canada, Center for criminal law reform and criminal justice policy, Ottawa, 2000.
-        Curt Griffiths, Danielle Murdoch & Yvon Dandurand, The social reintegration of offenders and crime preventation, Toronto, 2007.
-        Donald Evans, Trends in community corrections: The case for probation, International centre for criminal law reformation, Ottawa, 2006.
-        Downtown, Calgary, Electronic monitoring, Alberta, john howard society, Vol. 18, 2001.
-        Diana Gordon, The justice juggernaut: Fighting street crime, controlling citizens, Rutgers university press, New Brunswick, 1991.
-        Jeffrey Christian, Corrections and conditional release in Canada: An overview, International Center for Criminal Law Reform, British Columbia, 2006.
-        C. Visher, L. Winterfield & M. B. Coggeshall, "Ex-offender employment programs and recidivism: A meta analysis", Journal of Experienental Criminology, No.1, 2005.