برگزاری اولین جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در سال 1399

با توجه به شرایط کنونی جامعه و پرهیز از همه‎ گیری بیماری کرونا با هماهنگی سردبیر محترم مجله جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در تاریخ 20 اردی بهشت ماه 1399با بررسی 18 مقاله پذیرفته شده علمی (دارای پذیرش دو داور) به گونه ای دیگر و از طریق ایمیل برای اعضای محترم هیأت تحریریه، آقایان (به ترتیب حروف الفبا) دکتر ربیعا اسکینی، دکتر غلامحسین الهام، دکتر خیراله پروین، دکتر محمدجواد جاوید، دکتر ولی رستمی، دکتر حسن صادقی مقدم، دکتر سید فضل اله موسوی ارسال شد؛ مقالات پس از بررسی و تایید نهایی اعضای محترم برای چاپ نهایی در قسمت آماده انتشار بر روی سایت قرار گرفت.