فصلنامه شماره 108 زمستان 1398

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 108، زمستان 1398 با عناوین زیر در پروسه چاپ می باشد.

1.  عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی. نویسندگان: سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر

2. نگرش فازی در حوزه سن مسئولیت کیفری. نویسنده: مهرنوش ابوذری

3.  تحلیل مصادیق مستدل و مستند نبودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن. نویسنده: عبدالمجید سودمندی

4. ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن و پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط. نویسندگان: محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابایی دهکردی

5. چالش های پیش روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرایم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392. نویسندگان: مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه

6. نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران. نویسندگان: علی صالحی؛سید محمود میرخلیلی؛ سید درید موسوی مجاب

7. تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه. نویسندگان: سیدمرتضی طباطبایی؛ سید محسن سادات اخوی

8. ارزیابی فرآیند طرح آزمایشی دادگاه‌ درمان‌مدار موادمخدرِ ایران. نویسندگان: علی عزیزی؛ محمد فرجیها

9. تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آنها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. نویسنده: امیرحسین علی زاده

10. ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه. نویسندگان: علی محمد فلاح زاده؛ محیا کامرانی

11.   تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی. نویسندگان: ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک

12.   قواعدحقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور. نویسندگان: سید محسن دهقان منشادی؛ ولی رستمی