فصلنامه شماره 106 تابستان 1398

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 106، تابستان 1398 با عناوین زیر چاپ شد.

1. تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین قوانین و مقررات در ایران. نویسنده: مسلم آقایی طوق

2. تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن. نویسندگان: رسول احمدزاده؛ زهرا مشایخی

3.  واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی رایت. نویسندگان: محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی

4. جایگاه قوانین برنامه توسعه در قانون اساسی ایران؛ «برنامه ریزی در راستای وظایف قوه قضائیه». نویسنده: علیرضا دبیرنیا

5. امکان سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط). نویسندگان: علی رحمتی؛ حسین میرمحمدصادقی

6. تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینه استرداد اموال و عواید ناشی از جرم. نویسندگان: عطاءاله رودگر کوهپر؛ بهزاد رضوی فرد

7. «خانه‌های امن» به مثابه درمانگاه زنان خشونت‌دیده خانگی. نویسندگان: سودابه رضوانی؛ مریم غنی زاده بافقی

8. تأثیرات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرایم مواد مخدر. نویسندگان: سید حسین حسینی؛ محمد سلطانی؛ صادق صفری

9. تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران. نویسندگان: سیدرضا امیری سرارودی؛ محمدحسن صادقی مقدم

10.  ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول. نویسندگان: غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا

11.  ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران. نویسندگان: رحیم نوبهار؛ ایرج خلیل زاده

12. زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی. نویسندگان: اسدالله یاوری؛ یوسف باقری