برگزاری دومین جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در سال 1396

جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در تاریخ بیست و سه اسفندماه 1396 با حضور اعضای محترم هیأت تحریریه، آقایان (به ترتیب حروف الفبا) دکتر محمد آشوری، دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر نجادعلی الماسی، دکتر سیدمرتضی قاسم زاده، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا جناب آقای دکتر میرمحمد‌صادقی، سردبیر محترم مجله، گزارشی از روند کار مجله در نیمه دوم سال 1396 به اعضای تحریریه ارائه کردند و سپس مقالاتی که پس از جلسه قبلی تحریریه (در مهرماه سال جاری) فرآیند داوری آنها تکمیل شده بود، توسط اعضای محترم مورد بررسی قرار گرفت و بعضاً نکاتی برای انجام پاره‌ای از اصلاحات در خصوص آنها مطرح گردید.