فصلنامه شماره 99 پاییز 1396

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 99، پاییز 1396 با عناوین زیر در پروسه چاپ می باشد.

1. حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی. نویسندگان: مهرنوش ابوذری، محسن برهانی

2. ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین. نویسندگان: حسن بادینی، سمیه عباسی

3. پاسخ کیفری در قبال هرزه نگاری سایبری در اسناد بین المللی و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388. نویسندگان: علیرضا تقی پور، مرتضی زرینه

4. تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت. نویسندگان: محمد حسنوند، محمد جلالی، ایوب میری

5. مبانی نظری، اهداف و شیوه های جبران خسارت در حقوق رقابت. نویسندگان: رضا خشنودی، رضا علی پور، سیدعلیرضا شکوهیان

6. حضور سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری. نویسنده: محمد حسین رمضانی قوام آبادی

7. تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی. نویسندگان: محمد سلطانی، شهرزاد حدادی

8. تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام های اقتصادی. نویسنده: مجید صادق نژاد نائینی

9. گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی. نویسندگان: یونس فتحی، خیراله شاهمرادی

10. شرط رعایت تعهدات معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در پرتو رویه داوری بین المللی. نویسنده: پروین محمدی دینانی