برگزاری اولین جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در سال 1395

برگزاری اولین جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در سال 1395

جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در تاریخ بیست و پنج مردادماه 1395 با حضور اعضای محترم هیأت تحریریه، آقایان (به ترتیب حروف الفبا) دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر ربیعا اسکینی، دکتر نجادعلی الماسی، دکتر محمدجواد جاوید، دکتر سام سوادکوهی فر، دکتر سیدمرتضی قاسم زاده، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا جناب آقای دکتر میرمحمد‌صادقی، سردبیر محترم مجله، گزارشی از روند کار مجله در نیمه اول سال 1395 به اعضای تحریریه ارائه کردند و سپس مقالاتی که پس از جلسه قبلی تحریریه (در اسفند ماه سال قبل) فرآیند داوری آنها تکمیل شده بود، توسط اعضای محترم مورد بررسی قرار گرفت و بعضاً نکاتی برای انجام پاره‌ای از اصلاحات در خصوص آنها مطرح گردید. دو مقاله نیز به دلیل عدم برخورداری از شاخص‌های مورد نظر تحریریه و مورد نیاز برای یک مقاله علمی – پژوهشی، مردود اعلام گردید.