فصلنامه شماره 95 پاییز 1395

 

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 95 ،پاییز 1395 با عناوین زیر چاپ شد.

1. استقلال و بی طرفی رسیدگی های قضایی در نظام کیفری بین المللی. نویسندگان: احمدرضا توحیدی، مهناز رشیدی

2. شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم. نویسندگان: محسن سعیدی نیا، عباس کریمی

3. شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم. نویسندگان: ولی اله صادقی، محمدجعفر حبیب زاده

4. حکم به اجرای قرارداد باطل به عنوان روشی برای جبران خسارت. نویسندگان: قاسم محمدی، مرتضی جمالی

5. تبیین ماهیت قرارداد رحم چایگزین. نویسندگان: معصومه مظاهری، نیره پوررسول

6. ماهیت حقوقی عاملیت بین المللی (فاکتورینگ). نویسندگان: مصطفی نصیری، رقیه ملازهی

7. نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه. نویسندگان: اسدالله یاوری، محمدقاسم تنگستانی