فصلنامه شماره 93،بهار 1395

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 93، بهار 1395 با عناوین زیر چاپ شد.

1- صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی. نویسندگان: یوسف براری چناری، مجتبی جهانیان

2- مطالعه تطبیقی شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه. نویسندگان: حسن پوربافرانی، رئوف رحیمی

3- مصونیت قضایی دولت با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا. نویسندگان: مهدی حاتمی، فرشته سادات حسینی

4- تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت. نویسندگان: یدالله دادگر، میرقاسم جعفرزاده، محمدعلی باقرصاد

5- بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان های تهران). نویسندگان: سامان سیاوشی، شهلا معظمی

6- تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد. نویسنده: محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

7- پیشگیزی وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392. نویسندگان: مهدی صبوری پور، حامد صفایی آتشگاه

8- ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آن با تعهدات اخلاقی. نویسندگان: راضیه عبدالصمدی، احمد هنردوست، صدیقه جوان

9- رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری. نویسندگان: رحیم نوبهار، فاطمه صفاری