آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3803
تعداد پذیرش 262
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 3089
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2356

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 33
تعداد شماره‌ها 108
تعداد مقالات 1049
تعداد مشاهده مقاله 2379322
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2840375
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 75 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 238 روز
درصد پذیرش 7 %