عنوان مقاله [English]

محدوده اختیار بازرس قضایی در برخورد با حکمی که آن را خلاف بین شرع و قانون تشخیص دهد (تحلیلی بر تبصره ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور)

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Karami