نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران

2 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش‌های مهم درمان بیماری‌ها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت‌های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به‌منظور استفاده‌ در طرح‌های تحقیقی و عملیات‌های پزشکی دریافت؛ ازاین‌رو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به‌منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزۀ عمدۀ نظریه‌پردازان در حوزۀ مطالعات راجع به رابطۀ انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش‌های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریۀ کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریۀ بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریۀ کار برای نخستین بار ارائه می‌گردد؛ مطابق نظریۀ بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزۀ سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقۀ تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی‌تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می‌کند؛ بنابرابن عقل بی‌زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می‌تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوۀ گردآوری‌ داده‌ها کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعۀ منابع برخط است.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری‌ داده‌ها کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Foundations of right on The Body: Expression of labur theory And the Design of body for body Theory

نویسندگان [English]

 • Hassan Badini 1
 • mojtaba baneshi 2

1

2 Judge and lecture of jurisprudence, Faculty of Law and Human Sciences, Islamic Azad University, Shiraz Branch  

چکیده [English]

Currently members transplantation is one of the important ways to treat diseases. According to basic beliefs, The body is only a respectable collection of mysterious nature, But with scientific advances, Human comprehended the importance of the body and its members for use in medical research and medical applications. Hence the identification of the right of possession for man, In order to prevent the body from being wasted, The main motivation of the theorists In the field of studies, it is about the relationship between man and his body. But talk about human ownership on his body , It has always been associated with ethical, religious and cultural challenges. From this point of view, Theories such as” labur Theory”, Has been raised in Western law. Along with the theory body for body,whith aim of solving problems and compensate the lack of labur theory would be render for the first time. according to body for body theory ,Use of the human body, is an essential component of research in the field of health. And this necessity is completely new and the lack of a historical record of the acquisition of man in his body, Cannot ignore such right. Because the basis of human knowledge changes over generation. So there is no infinite logic and what did not need yesterday, Can be needed today.
Research methodology: this research in terms of purpose is functional and in terms of type is qualitative and in terms of how to collect is librarian, and is based on on-line sourses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ownership
 • Acquisition
 • Human Dignity
 • labur
 • Necessity
 • فارسی

  • پیلوار، رحیم (1393)، فلسفۀ حق مالکیت، چاپ سوم، تهران: نشر سهامی انتشار.
  • جعفری‌تبار، حسن (1386)، «ملک معنی در کنار گفتاری در فلسفۀ حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، سال 37، شمارۀ 2.
  • جعفری، محمدتقی (1370)، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام وغرب، تهران: دفتر خدمات حقوق بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران.
  • سندل، مایکل، آنچه نمیتوان با پول خرید، مرزهای اخلاقی بازار، حسن افشار، چاپ دهم، نشر مرکز، 1398.سندل، مایکل (1398)، آنچه نمیتوان با پول خرید، مرزهای اخلاقی بازار، ترجمه: حسن افشار، چاپ دهم، تهران: نشر مرکز.
  • طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، جلد3، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ه‍ ق.
  • گردر، یوستین (1396)، دنیای سوفی، ترجمه: حسن کامشاد، چاپ نوزدهم.
  • مرقاتی، سیدطه (1398)، «حق و حکم – مقایسه نظر آیت‌اله خویی و استاد دکتر احمد احمدی»، حکیم پارسا (یادمان دکتر احمد احمدی)، تهران: نشر سمت و مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
  • مظفری، خدیجه و عباس؛ میرشکاری (1396)، «مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 47، شمارۀ ۲.
  • هادیتبار، اسماعیل و مریم مهری متانکلای (1398)، «تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم‌انگاری سقط جنین»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 83، شمارۀ 105.
  • هولمز، رابرات ال (1385)، مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه: مسعود علیا، چاپ سوم، تهران: نشر ققنوس.

  عربی

  • صدر، السیدمحمدباقر (1381)، اقتصادنا، مقدمه ناشر، جلد۱، قم.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین (بی‌تا)، المیزان فی تفسیر القران، جلد پنجم، بی‌جا: نشر اسماعیلیان.
  • طوسى، ابو جعفرمحمدبنحسن (1407ق)، الخلاف، جلد3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  • مکارم شیرازی، ناصر (1390)، قواعد الفقیه، جلد دوم، قم:‌ نشر مدرسه امام علی علیه السلام.
  • نراقى، أحمد (1408 ق)، عوائدالایام، عوائد الایام، جلد اول، چاپ سوم، نشر مکتبة بصیرتی.

  انگلیسی

  • Alexander Zambrano (2018), Should consent be required for organ procurement?,
  • Beattie O, Austin W, Kelecevic J, Goble E (2010), Ethical Issues in Resolving the Organ Shortage: The Views of Recent Immigrants and Healthcare Professionals, Health Law Review.
  • C Pilkington B (2018), A Market in Human Flesh: Ramsey’s Arguments on Organ Sale, 50 Years Later, Fordham University, New York.
  • Coppen R (2010), Organ donation, policy and legislation, With special reference to the Dutch organ Donation Act Utrecht: Labor Grafimedia BV.
  • Jesse Wall (2015), Being and Owning: The Body, Bodily Material, and the Law, OUP Oxford.
  • Jox, R. J, Assadi, G, & Marckmann, G, (Eds.) (2015), Organ Transplantation in Times of Donor Shortage: Challenges and Solutions (Vol. 59). Springer.
  • Matthew M (2019), A critical legal conception of human dignity, Journal of Human Rights.
  • Nguyet Erni J (2010), The Reconstituted Body in Law, International Journal of Matters 4.
  • Norbert W. Paul et Al. (2017), Human rights violations in organ procurement practice in China, BMC Medical Ethics.
  • Quigley, M (2018), Self-Ownership, Property Rights, and the Human Body. In Self-Ownership, Property Rights, and the Human Body: A Legal and Philosophical, Cambridge University Press.
  • Sandeepani Kanchana Subasinghe, D. Gareth Jones (2015), Human Body Donation Programs in Sri Lanka: Buddhist Perspectives, Anatomical Sciences Education.
  • Sedlmayr G (2016), Ownership of the Body, the Sacralization of the Person, and the Right to Bodily Integrity in William Godwin's Caleb Williams, European Romantic Review.
  • Shanteau J, Harris RJ, VandenBos GR (1992), Psychological and behavioral factors in organ donation, Hospital & community psychiatry.
  • Teg Julian J. Koplin, (2017), Beyond Fair Benefits: Reconsidering Exploitation Arguments Against Organ Markets, Health Care Anal.
  • The Hott project (2013), A Comprehensive Literature Review, Trafficking of Human Beings for Organ Removal, this report is published with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate General Home Affairs.
  • Alpinar-S¸ et. Al (2017), Does organ selling violate human dignity?, Monash Bioeth. Rev.