تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب و در مادۀ 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفاً معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر مادۀ 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی می‌باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین‌رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به‌منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر مادۀ 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. می‌توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندۀ سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و منشأ اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندۀ سند رسمی نمی‌‌توانند منشأ انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The analysis of the absolute authenticity of official documents in the light of the rules of the permanent regulations of development plans

نویسندگان [English]

 • seyyed morteza tabatabaei 1
 • seyyed mohsen sadat akhavi 2
1 shahed university
2 shahed university
چکیده [English]

One of the most important proofs of the lawsuit is the documents. Ordinary document is prestigious and valid, but the validity of all the documents is not the same, and the official documents have a certain positive validity and power. By the Law on the Registration of Documents and Real Estate in 1931 AD the registration of documents for all transactions and transactions concerning the interests and interests of immovable property was compulsory. Following the implementation of this law, and in light of the issuance of different judicial opinions in this regard, in 2017 AD the law of permanent rulings on development plans of the country was passed and in Article 62 of this law was enacted on the validity of regulatory documents. The subject matter of this article is limited to transactions involving immovable property and does not rule out formal ownership. The last part of Article 62, "Except for documents that are based on the recognition of a court having a religious validity ..." as an exception, is a new judgment that is ambiguous and may lead to the elimination of the original function Official documents in the community. In order to address these ambiguities, it is necessary to distinguish between property rights and contract law in the interpretation of Article 62. It can be said that as long as the documents with the rights of the holder of the official document are not in conflict, these documents are valid and in the relationship of the parties to the transaction are correct and the source, but when confronted with the ownership of the owner of the official document can not be the source of ownership transfer, in this case, against the holder The official document is not cited and can not be in conflict with the official document.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immovable property
 • Normal document
 • Official property
 • Official document
 • فارسی

  • ابرام، احمد (1373)، ماهیت حقوقی قولنامه، تهران: انتشارات فردوسی.
  • اسلامی، سیّد محمّدهادی؛ قنواتی، جلیل؛ حیدری، عباسعلی (1397)، «تفسیر مادۀ ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال یازدهم، ش ۱ .
  • اقبالی افشار، شهاب (1380)، «تفسیر و توضیح مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک»، مجله کانون، شماره 28.
  • امامی، سیّد حسن (1387)، حقوق مدنی، ج1 و 6، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ 12.
  • امینی، منصور (1364)، «نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران»، تهران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۹.
  • جعفری لنگرودی، محمّد جعفر(1389)، حقوق ثبت (ثبت املاک)، ج 1.
  • حمیتی واقف، احمد علی (1382)، حقوق ثبت، چاپ اول، تهران، نشر حقوق‌دان - دانش نگار.
  • خدابخشی، عبدلله (1389)، «تحلیلی دیگر از مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 71.
  • خدابخشی، عبدالله (1396)، نزاع اسناد، جستاری نقادانه بر مادۀ 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
  • خدابخشی، عبدالله (1397)، کانال تلگرامی آثار و اندیشه‌های حقوقی و قضایی.
  • خدابخشی، عبدالله (1397)، تحلیل مختصری از مادۀ 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعارض اسناد عادی و رسمی، سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان.
  • سادات اخوی، سیّد محسن (1396)، تقریرات درس ادله اثبات دعوی، دانشگاه شاهد.
  • سلمان پور، عباس (1385)، «حقّ اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن»، قم، اندیشه‌های حقوقی، ش 11.
  • شمس، عبدالله (1396)، ادلۀ اثبات دعوا، چاپ بیست و هفتم، تهران: انتشارات دراک.
  • شهیدی، مهدی (1377)، انتقال مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی.
  • شهیدی، مهدی (1391)، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، جلد 2، تهران، انتشارات مجد.
  • صفایی، سیّد حسین (1396)، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اشخاص و اموال)، چاپ 19، تهران: نشر میزان.
  • طباطبایی حصاری، نسرین (1396)، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
  • قبولی درافشان، سیدمحمدمهدی (1390)، «مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد»، تهران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1.
  • قنواتی، جلیل (1377)، «ارزش الفاظ در انعقاد معاملات مطالعه تطبیقی با تأکید بر نظریه محقّق اردبیلی»، تهران، مجله وقف میراث جاویدان، شماره ۲۳ و ۲۴.
  • کاتوزیان، ناصر (1392)، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ 8، تهران: نشر میزان.
  • کاتوزیان، ناصر (1392)، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت)، چاپ سی و ششم، تهران: نشر میزان.
  • کاتوزیان، ناصر (1392)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سی ونهم، تهران: نشر میزان.
  • مومنی، عابدین؛ حمید، مسجد سرایی (1392)، «اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلامی»، سمنان، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش 7.
  • میرزایی، علیرضا (1395)، حقوق ثبت کاربردی و عملی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات بهنامی.
  • نوروزی، بهروز (1386)، «ثبت در آیینه قانون مدنی با نگرشی بر تأثیرات مقررات ثبتی بر معاملات اموال غیرمنقول»، تهران، ماهنامه کانون، شماره ۷۰.

  فرانسوی

  • Picod, Yves (1999), Lecons de droit civil (Suretes publicite fonciere), 7edition, Moncherestien, Paris.