نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته دکتری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت‎های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به‌تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت‎های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندان‎ها در ایران است. افزایش نرخ بازداشت‏های پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی ـ از طریق جرم‎انگاری حداکثری و حبس‎گرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی ـ بزه‎دیده‌مدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهم‎ترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستان‎ها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعف‎های ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمده‎ترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Causes of the Penal Population Increase as a Result of the Pre - trial Detention

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ashouri 1
  • jamal ansari 2

1

2 Justice Qazvin Province

چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran is in terms of the number of criminal population, in the eighth and in terms of the number of pre - trial detentions in the ninth place in the world. An increase in the rate of prison population from 172 in 1993 to 287 in 2014 and an increase in the rate of pre-trial detention from 39 to 72 in the same period are clearly showing that Iran is experiencing a huge increase in the criminal population. The growth of the rate of pre - trial detention is one of the main causes of penal population growth and the subsequent overcrowding in prisons in Iran. Increase in the rate of pre-trial detention, in turn, results from the legislative, judicial and several other factors. Expansion of substantial criminal law interventions - through the widespread criminalisation and imprisonment, war on drugs and the lack of adequate criminal measures to replace non-custodial measures and eventually legislature's weakness in regulations relating to the custody are the most important factors including legislative and excessive reliance on and inefficient judges and prosecutors to control crime, and minimal use of non-custodial measures and structural weaknesses in the judiciary, are also some other causes of the increase in the number of the defendants waiting for trail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre - trial Detention
  • Penal Population Increase
  • Overcrowding in Prisons
  • Legislative Factors
  • Judicial Factors
-         آشوری،‌ محمد، جایگزین‎های زندان یا مجازات‎های بینابین، چاپ سوم، نشر گرایش، ‌1394.
-         آلبرشت، هانس یورک، ازدحام در زندان‎ها، ترجمه دکتر حسین غلامی، چاپ اول، نشر میزان، ‌1395.
-         پرادل،‌ ژان،‌ تاریخ اندیشه‎های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،‌ چاپ سوم،‌ انتشارات سمت،‌ ‌1381.‌
-         تونری،‌ مایکل، «کیفرهای اجتماع محور در ایالات متحده آمریکا»،‌ ترجمه مینا صدیق فر، مجله حقوقی دادگستـری،‌ سال هفتاد و دوم،‌ شمـاره 64‌، پاییز 1378.
-         جوانمرد، بهروز، تسامح صفر: سیاست کیفری سخت‎گیرانه در قبال جرایم خرد،‌ چاپ دوم،‌ بنیاد حقوقی میزان، 1393.
-         چانگ،‌ امیلی؛ فاگان، ایمی؛ گارت، استیسی؛ جرمن، الین، بازداشت پیش از محاکمه: اصلاحات و راه حل‎ها، سازمان اصلاحات جزایی بین‌المللی، چاپ اول، ترجمه مهران مهاجر، نشر وفاق، 1384.
-         حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن، مجازات‎های جایگزین در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، انتشارات فردوسی، 1393.
-         داودی گرمارودی، هما، «اندیشه‎های مجازات و عوامل مؤثر بر حجم جمعیت کیفری»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری، چاپ اول، بنیاد حقوقی میزان، 1386.
-         دفتر هماهنگ‎کننده فعالیت‎های نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد، چاپ دوم، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1383.
-         دلماس مارتی، می‌ری، نظام‎های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، بنیاد حقوقی میزان، 1393.
-         رابرتز، جولیان.وی؛ استالاتز،‌ لورتا.جی؛ ایندرمار، دیوید؛ هاف، مایک، عوام‎گرایی کیفری و افکار عمومی: درس‎هایی از پنج کشور،‌ ترجمه گروهی از پژوهشگران، چاپ اول، نشر میزان، 1392.
-         زارعی محمودآبادی، محمود، زندان‎زدایی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی، 1382.
-         ستاد مبارزه با مواد مخدر، کتاب سال 1391 ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ریاست جمهوری، 1391.
-         شمعی،‌ محمد؛ شهباز، سارا، جرم‎انگـاری حداکثری، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1394.
-         طاهرزاده، احمدعلی، «مجازات‎های جایگزین حبس»، مجله پیام آموزش، سال پنجم، شماره 29، آذر و دی 1386.
-         طاهری، سمانه، سیاست کیفری سخت‎گیرانه، چاپ اول، نشر میزان، 1392.
-         عباسی، مصطفی، «عدالت ترمیمی: دیدگاه نوین عدالت کیفر، مجله پژوهش‎های حقوق و سیاست، سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان 1382.
-         فرجیها، محمد، «چالش‌های ارزیابی کیفرهای اجتماع محور»، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و دوم، شماره 64، پاییز و زمستان 1378.
-         فروغی‌فر، جواد، «نقش قضازدایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‎ها»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری، چاپ اول، بنیاد حقوقی میزان، 1386.
-         قپانچی، حسام؛ دانش‌ناری، حمیدرضا، «الگوهای دوگانه فرایند کیفری: کنترل جرم و دادرسی منصفانه»، مجله آموزه‎های حقوق کیفری، شماره 4، پاییز و زمستان 1391.
-         کویل، آندرو، رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان، ترجمه حسن طغرانگار، نشر وفاق، 1384.
-         گودرزی بروجردی، محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، 1384.
-         لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ پنجم، بنیاد حقوقی میزان، 1395.
-         صابر، محمود‌، «معیارها و تضمین‎های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی»،‌ مجله مدرس علوم انسانی، شماره 63، زمستان 1388.
-         معصومی، زیبا، «تبیین اصول و معیارهای طراحی فضاهای بازداشتگاهی شهری»،‌ فصلنامه مدیریت شهری،‌ شماره 40، پاییز 1394.
-         ناجی زواره، مرتضی،‌ »تناسب در قرارهای تأمین کیفری»، ‌مجله تحقیقات حقوقی، شماره‎های 8 و 9 و10، تابستان و زمستان 1389.
-         نورالهی،‌ طه، «تحولات جمعیت ایران» مجله بررسی‎های آماری رسمی‌ایران، شماره 24، بهمن 1368.
-         نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، نشـر میزان،‌ ‌1392.
-         هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، زندان‎زدایی و حبس‎زدایی، چاپ اول، نشر میزان، 1395.
-         یکرنگی، محمد؛ ایرانمنش، مهدی، «‌کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل»، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و دوم، شماره 64، پاییز 1378.
-       American Bar Association (ABA), Handbook of International Standards on Pretrial Detention Procedure, Washington, 2010.
-       Brehm, Hollie Nyseth & Uggen, Christopher & Gasanabo, Jean-Damascene, "Genocide, Justice and Rwandas GACACA Courts", Journal of Contemporary Criminal Justice, vol. 30, 2014.
-      Center for Democracy and Govermance, Achivement in Building and Maintaining the Rule of Law, Section on Latin America: Colombia, USAID, Washington, 2002.
-       Center for Democracy and Govermance, Srilanka Case Study, in Alternative Dispute Resolution: Practitioners, Guide 2, USAID, Washington, 1998.
-     Chang, Emily; Fagan, Aimee; Garrett, Stacy; Gehrmann, Elaine, Pre-trial Detention Reforms and Solutions, Penal Reform International (PRI), London, University of Illinois, 2004.
-       European Committee on Crime Problems (CDPC), White Paper on Prison Overcrowding, Strasbourg, PC-CP, 2015.
-     European Criminal Bar Association, "An Analysis of Minimum Standards in Pre-trial Detention and the Grounds for Regular Review in the Member State of the EU”, ECBA, 2007.
-       Horovit, Sigali, Rwanda: International and National Responses to the Atrocities and their Interaction, DOMAC, Iceland, 2010.
-       Mahoney, Barry; Beaudin, Bruce; Carver, Jhon; Ryan, Daniel; Hoffman, Richard, "Pretrial Services Programs: Responsibility and Potential", National Institute of Justice, U.S Department of Justice, Whashington D. C., 2001.
-       N.Masamba, Sita; G.wilson, Edangya; D.Ayigale, Aliobe, "From Prison Back Home”, Uganda Experience, 4th ed, 2001.
-       National Service of Gacaca Courts, Gacaca Courts in Rwanda, Kigali, 2012.
-       Tkachuk, Brian; Walmsley, Roy, World Prison Population: Facts, Trends and Solutions, Helsinki, 2001.
-       United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prison, New York, U. N Office at Vienna, 2013.
-       Walmsley, Roy, World Pre-trial/Remand Imprisonment List, 2nd ed, ICPS, 2014.