نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدامات اداری تهران

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون‌گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیده‌اند. به دنبال این عمل قانون‌گذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهان‌ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این راستا مقاله حاضر پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهان‌های این دعوا را در پنج قسم (مالکان اراضی، صاحبان باغ‌ها و تأسیسات، اشخاص حقوقی عمومی دولتی، زارعان صاحب اراضی نسقی و سازمان‌های مردم‌نهاد) و خواندگان را در سه قسم (مالکان اراضی و صاحبان باغ‌ها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی، ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان) به همراه رکن خواسته، احصا و مورد بررسی قرار داده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of the Elements of Lawsuit Objection to the Recognition of National Land

نویسندگان [English]

  • HASSAN LOTFI 1
  • Yasser Ghollami 2

1 . Associate professor, department of law, University of Judicial Science and administrative servicses,

2

چکیده [English]

From several decades ago the legislator nationalizes all the land and building of the jungle lands and grasslands because of the enforcement of sovereign. Therefore, those kinds of lands because of being recognized as jungle or grassland were called national lands. Following the act of legislator, a lawsuit under the title of lawsuit objection to the recognition of national land was formed in our legal system which enjoys special complexity because of the multiplicity of plaintiffs and defendants. Accordingly, having given a description of national land and explaining its aspects the present essay along with element of relief has reckoned and considered the plaintiffs of lawsuit in five groups (Land owners, garden and installment owners, public legal personality, farmers owning nasaqi lands and non-governmental organization) and the defendants in three groups (Natural resources of city offices, land owners and garden and installment owners and farmers owning nasaqi land and housing and urban development organization).

کلیدواژه‌ها [English]

  • National‌ Land
  • Objection to Recognition
  • Plaintiff
  • Defendant
  • Relief
-       افتخارجهرمی، گودرز؛ السان، مصطفی، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، چاپ اول، تهران، نشر دوراندیشان، 1394.
-       امامی، محمد؛ استوارسنگری، کوروش، حقوق اداری،جلد 1، چاپ شانزدهم، تهران، نشر میزان، 1392.
-       بهرامی، داریوش، حقوق ثبت املاک در ایران، تهران، نشر میزان، 1391.
-       حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1393.
-       خدابخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دارسی مدنی، جلد 1، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1389.
-       ــــــــــــــــ ، حقوق دعاوی، چاپ اول، تهران، شرکت سهامـی انتشار، 1394.
-       زاهدی، حسن، «دعاوی مالی و غیرمالی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 37، زمستان 1380.
-       شمس، احمد، نظام حقوقی اراضی ملی‌شده، چاپ پنجم، تهران، نشر دادگستر، 1392.
-       شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم ، انتشارات دراک، تهران، 1388.
-       ــــــــــــــ ، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، جلد 1، چاپ یازدهم، تهران، نشر دراک، 1389.
-       ــــــــــــــ ، آیین دارسی مدنـی، جلد 2، چـاپ سی‌ویکم، تهران، انتشارات دراک، 1392.
-       صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، 1373.
-       صفایی، حسین، حقوق مدنی، جلد 1، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 1387.
-       کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد، 1392.
-       معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قوه قضاییه (مسائل آیین دادرسی مدنی)، چاپ دوم، تهران، نشر جاودانه، 1392.
-       موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ ششم، تهران، نشر میزان، 1383.
-       مهاجری، علی، مبسوط در آیین دارسی مدنی، جلد 1، چاپ دوم، تهران، نشر فکرسازان، 1388.