صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

از‌ بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی‌اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه‌ای و هم از جنبۀ رویه‌ای دراین‌باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی‌حقوقی، توجه به رهیافت‌های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش‌های موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آن‌ها، گامی در راستای غنای آموزه‌های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش‌های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان‌عالی در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش‌هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی‌کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس‌جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان‌عالی و دادگاه‌های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک‌ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش‌گفته ازجمله چالش‌های قابل‌اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان‌عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی‌کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می‌توانند به‌عنوان راهکار، مدنظر سیاست‌گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of the Supreme Court in Prosecuting the President for Violation of His Legal Duties; Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • mahdi moradi berelian 1
  • Mghasem Tanghestani 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the necessities of the rule of law at the level of political institutions is to provide enforcement guarantees for violations of laws by political authorities. The Iranian constitution has tried to meet the aforementioned necessity by providing various mechanisms for the responsibility of the president. Despite the possibility of the president being tried before the Supreme Court for violating his legal duties under Article 110 (10) of the Constitution, Iran's constitutional system is both doctrinaire and procedurally poor. Accordingly, the present study uses descriptive-analytical method and through historical legal genealogy, paying attention to the approaches of comparative constitutional law, identifying the existing challenges and providing solutions to resolve them, looks for to strengthen the teachings of Iranian constitutional law about the responsibility of the President before the Supreme Court and to provide the basis for establishing and strengthening procedures in this regard. This study seeks to answer the following questions: In the current legal system, what are the ambiguities and challenges of identifying and applying jurisdiction of the Supreme? And whether the jurisdiction has legal and political justification and desirability? Research findings show that not enough laws have been passed to implement this responsibility, the generality of the constitutional provision on the violation of the president, ambiguity in the competence of the Supreme Court and the General Courts of Justice in exercising this responsibility and the abandonment of the implementation of the first part of the aforesaid paragraph in the Constitution are among the notable challenges in this regard. Amending the constitution and adjusting the president's responsibility to the Supreme Court and passing the necessary laws to put in place it should be considered as a solution by the Iranian Legal system policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Responsibility
  • Judiciary
  • Incompetency
  • Dismissal of President
  • Judicial control
  • Constitution