نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقۀ کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکالِ «ابهام» و «نقص» مواجه است و در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارائه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهار‌گانه‌ای جهت «تحقق انتقال حق واگذاری» استخراج شده است که احراز آن‌ها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. در مورد «روش انتقال حق واگذاری» نیز این امر منحصر به انتقال از طریق اسناد رسمی نیست و با اسناد عادی نیز انتقال، تحقق می‌یابد. همچنین جهت تشخیص «زمان تعلق مالیات» می‌بایست «توافق طرفین جهت انتقال حق» را ملاک دانست و در «تشخیص درآمد مشمول مالیات» نیز عموماً «قیمت عرفی حق واگذاری محل» ملاک کار مأموران مالیاتی قرار گیرد؛ روشی که نه‌تنها عامل بی‌انضباطی مالی است، بلکه می‌تواند جرم‌خیز و فسادزا باشد، لذا راه‌حل‌های جایگزینی در این مورد پیشنهاد شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و جدیدترین «مقررات مالیاتی» به‌علاوه آرای صادره از شورای عالی مالیاتی، هیئت عمومی، هیئت‌های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه این پژوهش بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Taxation of The Right to Assign a State & Its Legal Aspects

نویسنده [English]

 • hossein abdollahi

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Shahid University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Taxation of the right to assign a place is one of the topics of tax law that has received less attention on its legal aspects. The existing legal definition of the “right to assign the place and its instances" is faced with the two problems "ambiguity and imperfection" and therefore, in this article, an attempt has been made to provide a comprehensive definition of these examples. Also by following the sources of tax law, five conditions were extracted for the "realization of the transfer of the right to assignment", which must be met in order to include this type of tax. Regarding the "method of transfer of the right to assignment", this is not limited to transfer through official documents and the transfer is also realized with ordinary documents. Also, in order to determine the "time of taxation", the "agreement of the parties to transfer the right" should be considered as a criterion, and in "determining the taxable income", the "customary price of the right to assign the place" is generally used as a criterion for tax officials; a method that is not only a cause of financial indiscipline, but can also be criminal and corrupting, so alternative solutions have been proposed in this case. The method used in this research is descriptive-analytical and attention to the latest "tax regulations" in addition to the votes issued by the "supreme tax council", "general assembly, specialized committees and branches of the court of administrative justice" has been considered in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Law
 • Tax Law
 • Direct Taxes
 • Income Tax
 • The Right to Assign a State 
 • فارسی

  • امامی، سیدحسن (1390)، حقوق مدنی، جلد ششم، تهران: انتشارات اسلامیه.
  • انجم‌شعاع، محمدمهدی (1397)، «اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی»، دانشنامه‌های حقوقی، شمارۀ 1.
  • تاجمیر ریاحی، حسین (1390)، بررسی عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه‌های پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
  • توکل، محمد (1386)، «مقررات مربوط مالیات املاک و قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی»، پژوهشنامه مالیات، شمارۀ 44.
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1367)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1370)، حقوق اموال، تهران: گنج دانش.
  • چراغی، رضا، منصور امینی و ولی رستمی (1399)، «قواعد عمومی قراردادها و قواعد ضد خودداری و فرار از پرداخت مالیات»، پژوهشنامه مالیات، شماره 45.
  • رستمی، ولی و مقصود عبادی بشیر (1396) «سقوط دین مالیاتی»، مجموعه مقالات هشتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران.
  • رستمی، ولی (1399)، مالیه عمومی، تهران: میزان.
  • ستوده تهرانی، حسن (1374)، حقوق تجارت، تهران: دادگستر.
  • سنجابی، سمانه (1396)، ارتباط و تعارض قانون مالیات‌های مستقیم با قواعد حقوق خصوصی، تهران: استاد شهریار.
  • شا حیدر، عبدالکریم (1380)، «اصول حاکم بر حقوق مالیاتی»، مجله حقوقی دادگستری. شماره 35.
  • شهیدی، مهدی (1388)، حقوق مدنی، جلد اول: تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ هشتم، تهران: مجد.
  • شمس، عبدالله (1389)، ادله اثبات دعوا، تهران: دراک.
  • طاهری تاری، میرمحسن (1394)، آیین دادرسی مالیاتی، جلد 1، تهران: شهردانش.
  • عباسی، محمدرضا (1390) حقوق مالیاتها از منظر حقوق خصوصی، تهران: نگاه بینه.
  • عبدی‌پورفرد، ابراهیم (1384)، «رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی»، فقه و حقوق، شماره 6.
  • عبدی‌پور فرد، ابراهیم و زهرا بیدار (1400)، «تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 115.
  • عرفانی، محمود (1380)، حقوق تجارت، جلد چهارم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
  • کاتوزیان، ناصر (1371)، عقود دینی، تهران: شرکت انتشار.
  • کشاورز، بهمن (1374)، سرقفلی و حق کسب و پیشه در تجارت، تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی.
  • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1399)، بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۸. درآمدهای مالیاتی، گزارش شمارۀ 300.
  • گزارش نشست نقد رأی (1395)، «ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، فصلنامه رأی، شماره 14.
  • محمدی، سام و سودابه اسدیان (1395)، «ماهیّت و آثار حقّ دستدارمی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 14.
  • نصر اصفهانی، رضا، آمنه شهیدی و الهام مومنی (1390)، «مالیات بر املاک منبع مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)»، ویژه نامه علمی-پژوهشی (وزارت علوم).
  • نوبخت، یوسف (1370)، اندیشه اقتصادی، تهران: انتشارات کیهان.

  انگلیسی

  • (2001), Guiding Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax Proposals, New York, American Institute of Certified Public. Accountants, Inc. NY 10036-8775
  • Bayne, Peter (2011), Guide to writing an explanatory statement, Available at:

  http://www.parliament.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/434346/Guide-to-writing-anexplanatory-statement.pdf. The green book appraisal and evaluation in central government. (last visited on 2021/5/3).

  • Corkery, Jim (2003), “On Literalism of law and Due Process”, Revenue law Journal, Vol.13: Iss.1, Article 1.
  • Dictionary of taxation terms (1996), TACIS (Program), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
  • Gaisbauer, Helmut P. (2015), Philosophical Explorations of Justice and Taxation.
  • James, Simon and Sawyer, Adrian and Ian Wallschutzky (2015), Tax Simplification: A Review of Initiatives in Australia, New Zealand and the United Kingdom«, Ejournal of Tax Research, vol. 13.
  • Second report from the Modernization Committee, Explanatory Material for Bills, Available at:

  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmselect/cmmodern/389ii/md0203.htm (last visited on 2021/5/3).