نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی همراه است؛ به‌طوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می‌نماید. مقالۀ کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش‌ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم‌ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه‌های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش‌هایی همراه است که برخی از آن‌ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Processes & Challenges of Implementing The verdicts of Labor Dispute Resolution Authorities In the Iranian Judicial System

نویسندگان [English]

 • Morteza Rostami 1
 • Mohammad Rostami 2

1 PhD in Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Doctoral student of private law, School of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In Iran's legal system, according to Article 166 of the Labour act (enacted 1990), the verdicts of labour dispute resolution authorities must be implemented in the Judiciary by the Civil Judgments Enforcement Unit. Although the general process of enforcing these verdicts is set out in acts, including the Civil Judgments Enforcement Act (enacted 1977) and the Enforcement of Financial Sentences Act (enacted 2015), the implementation of the verdicts of these authorities is sometimes accompanied by ambiguities and challenges; so those workers face difficulties in achieving their rights. The present article examines these ambiguities and challenges on the basis of descriptive and analytical methods. Its findings indicate the ambiguities in the process of implementing the most important rulings of labour dispute resolution authorities, including rulings on financial condemnations (including labourers' premiums and their salaries and benefits) and verdicts on non-financial condemnations (including verdicts to return to work) has led to the emergence of various procedures in the enforcement units of civil judgments of the judiciary. In addition, the implementation of these verdicts in practice is associated with several challenges, some of which are: Ambiguity in verdicts, the employer's financial inability (whether insolvency or bankruptcy), the employer's refusal to implement the verdict and the Social Security Organization's refusal to implement the verdicts on premium.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Worker
 • Employer
 • Final Decision
 • Salary & Benefits
 • Return to Work
 • Implementation of Civil Orders
 • فارسی

  • ایزانلو، محسن و عباس میرشکاری (1391)، «طلب ممتاز»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، دوره17، شماره 60.
  • بادینی، حسن و حسین اسعدی (1398)، «مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر»، فصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، دوره 50، شماره 2.
  • بادینی، حسن و بهنام شکوهی مشهدی (1399)، «تاملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 111.
  • جلالی، محمد و حسین قبادی (1395)، «مرجع صالح و چگونگی رسیدگی، صدور و اجرای رأی در دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار»، حقوق جانمایه بقاع اجتماع (گفتارهای حقوقی در نکوداشت استاد دکتر سیدعزت‌اله عراقی)، چاپ نخست، تهران: سمت.
  • جوان جعفری، محمدرضا و دیگران (1392)، «بررسی حقوقی نحوه رسیدگی به ادعای سابقه بیمه شدگان و اجرای آرای هیئت‌های حل اختلاف اداره کار»، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 38 و 39.
  • خدابخشی، عبداله (1398)،«موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل‌اجرا»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 105.
  • رستمی، ولی و احسان اکبری (1399)،«جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 1.
  • سوادکوهی فر، سام (1381)،«بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 66، شماره 41.
  • شمس، عبدالله (1398)، اجرای احکام مدنی، ج 1: قواعد عمومی، چاپ سوم، تهران: دراک.
  • کاظم‌پور، سیدجعفر و علی مهاجری (1397)، آیین دادرسی اعسار از محکوم‌به، چاپ نخست، تهران: فکرسازان.
  • کاویانی، کوروش (1386)، «ضمانت‌اجراهای عدم پرداخت حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی و راهکارهای اصلاحی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 30.
  • مرادی، بهزاد (1388)، «آیین دادرسی در مراجع حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری»، فصلنامه کار و جامعه، شماره 116 و 117.
  • مقدادی، محمدمهدی و نسرین نکوجوی (1396)، «راهکارهای مؤثر اجرای احکام مدنی در ایران و فرانسه»، فصلنامه حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 108.
  • موحدیان، غلامرضا (1394)، حقوق کار (علمی و کاربردی)، چاپ هفتم، تهران: فکرسازان.
  • مهاجری، علی (1392)، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد 1، چاپ هفتم، تهران: فکرسازان.
  • نعیمی، عمران و حمیدرضا پرتو (1394)، حقوق تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری، چاپ دوم، تهران: دادگستر.

  آرای قضایی

  • دادنامۀ شمارۀ 9109970901803369، مورخ 19/9/1391، شعبۀ 18 بدوی دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 9109970270101235، مورخ 19/10/1391، شعبۀ 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
  • دادنامۀ شمارۀ ۰۰۱۳۸، مورخ ۱۶/۲/۹۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران.
  • دادنامۀ شمارۀ 29-30 مورخ 26/1/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 437-438 مورخ 19/3/1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 9109970901502298، مورخ 18/11/1391، شعبۀ 15 بدوی دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 9109970901803663، مورخ 9/10/1391، شعبۀ 18 بدوی دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 9209970902000405، مورخ 23/2/1392، شعبۀ 20 بدوی دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 9309970955401340، مورخ 25/8/1393، شعبۀ 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
  • دادنامۀ شمارۀ 9309970955401459، مورخ 15/9/1393، شعبۀ 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
  • رأی وحدت‌رویه شمارۀ 561، مورخ 28/3/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
  • رأی وحدت‌رویه شمارۀ 757، مورخ 29/1/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
  • رأی وحدت‌رویه شمارۀ 853، مورخ 11/12/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
  • رأی وحدت‌رویه شمارۀ 563، مورخ 25/8/1395 دیوان عدالت اداری.

  نظریه‌های مشورتی

  • نظریۀ مشورتی شمارۀ 590/94/7، مورخ 6/3/1394 اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه.
  • نظریۀ مشورتی شمارۀ 8420/7، مورخ 30/8/1380 اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه.
  • نظریۀ مشورتی شمارۀ 513/7، مورخ 25/1/1381 اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه.
  • نظریۀ مشورتی شمارۀ 5443/7، مورخ 23/7/1383 اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه.

  انگلیسی

  • “After the employment tribunal hearing”, 2020. Available at:

  https://www.citizensadvice.org.uk/work/problems-at-work/employment-tribunals/after-the-employment-tribunal-hearing/

  • UK Department for business, energy & industrial strategy (2018). Guidance Employment Tribunal naming scheme guidance, First. Published 17 December 2018.
  • ILO (1992) Convention no. 173; Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention.
  • UK Employment Tribunals Act, 1996.