نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ‌یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط‌های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده‌ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده‌ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به‌عنوان مفهومی متناظر با ارائۀ خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به‌صورت هم‌زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به‌عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می‌باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه‌کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Legal Approach to The Concept & Nature of Taxes Approved by Local Councils

نویسندگان [English]

 • vali rostami 1
 • Seyyed Mohammad Mehdi Ghamami 2
 • Amirhossein Aslezaeim 3

1 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran

3 PhD Student in Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The nature of local council taxes is not explained in any of the relevant laws and regulations, despite the precedent of Approval, the amounts paid to the government and its direct connection with public rights. As a result, various inferences have been made from this concept, and many tensions have been created between legislators and taxpayers, and a major capacity and power of regulatory bodies have been engaged in this issue. Also, the requirements explained in the lawsuits of the Judicial Oversight Body of the Administrative Court of Justice have not been sufficiently deterrent in reforming this process. Therefore, in line with the answer to the question of what is the concept and the nature of taxes approved by local councils in Iran's legal system, with a descriptive-analytical method and by analyzing similar concepts and trends in legal documents and decisions of the Administrative Court, the nature of local taxes as a concept corresponding to the presentation Direct service to the same source of collection of taxes at the same time or in the context of time before receiving and after receiving taxes, and we found that the element of service is an inherent basis of this nature that the approval of taxes, its sources and place of expenditure is linked to it and in case of non-compliance with the elements of the definition, basically, the imposition of taxes is distorted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nature of Taxes
 • Mutual Service
 • Court of Administrative Justice
 • Local Taxes 
 • فارسی

  • بیدار، زهرا و ابراهیم عبدی پورفرد (1400)، «تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 85، شماره 115.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
  • حسنوند، محمد و مینا اکبری (1399)، «گذار از قاعده تقنینی به قاعده‌گذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 84، شماره 112.
  • حمزه‌لوییان، پرگل (1395)، اصول حقوقی ناظر بر تعیین عوارض محلی در رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
  • شریفی، محسن (1392)، «چرایی نقض مصوبه‌های شوراهای شهر در دیوان عدالت اداری»، مجموعه مقالات همایش مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آراء دیوان عدالت اداری، شیراز: دانشگاه شیراز.
  • رستمی، ولی (1390)، مالیه عمومی، تهران: نشر میزان.
  • عبداللهی، غلامحسین (1395)، فرهنگ لغت و اصطلاحات شهر و شهرداری، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  • عطریان، فرامرز و سیدمحمدمهدی غمامی (1397)، جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.
  • فقیه لاریجانی، فرهنگ (1387)، «تحلیل حقوقی آرای شماره 835، 544 و 545 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، تهران، ماهنامه اطلاعرسانی، آموزشی و پژوهشی شورای‌عالی استان‌ها، شماره 31.
  • قدمی، مصطفی، میریعقوب سیدرضایی و سعید زادی قطار (1392)، «تحلیلی بر مبانی حقوقی منابع درآمدی شهرداری‌ها با تأکید بر عوارض»، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دوره 1، شماره 4.
  • کامیار، غلامرضا (1389)، حقوق شهری و شهرسازی، تهران: مجد.
  • مبین، حجت‌الله (1398)، «تحلیل آماری موارد ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، مجموعه مقالات همایش مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آراء دیوان عدالت اداری، شیراز: دانشگاه شیراز.
  • موسی زاده، ابراهیم و علی سهرابلو (1394)، «صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری»، مجله دانش حقوق عمومی، سال چهارم، شماره 11.
  • محمدی، امید (1398)، عوارض غیرقانونی ساخت‌وساز املاک، تهران: انتشارات جنگل.
  • میرزایی، زهرا و سیدعسکر عطایی (1398)، اصول و قواعد حاکم بر وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن، تهران: انتشارات امجد.
  • هادی‌زنوز، بهروز (1388)، «مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری‌ها»، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 2.
  • هداوند، مهدی و یزدانی زنوز، هرمز (1390)، نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات شهرداری، تهران: انتشارات جنگل- جاودانه.

  انگلیسی

  • John R. Bartle, Kenneth A. Kriz (2011), Local Government Revenue Structure: Trends and Challenges, J. OF Public Budgenting, Accounting & Financial Management, v. 23.
  • Luis R. (2015), Sources of Revenue and Local Government Performance, London School of Economics and Political Science.