رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ‌یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط‌های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده‌ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده‌ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به‌عنوان مفهومی متناظر با ارائۀ خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به‌صورت هم‌زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به‌عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می‌باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه‌کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An approach to the concept and nature of Taxes approved by local councils

نویسندگان [English]

  • vali rostami 1
  • Seyyed Mohammad Mehdi Ghamami 2
  • Amirhossein Aslezaeim 3
1 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran
3 PhD Student in Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran
چکیده [English]

An approach to the concept and nature of Taxes approved by local councilsAbstract

The nature of local council Taxes is not explained in any of the relevant legal texts and regulations, despite the precedent of Approval and Received and direct connection with public rights. As a result, various inferences have been made from this concept, and many differences have been created between legislators and taxpayers, and a major capacity and power of regulatory bodies has been engaged in these matters. Also, the requirements explained in the lawsuits of the Judicial Oversight Body of the Administrative Court of Justice have not been sufficiently deterrent in reforming this process. Therefore, the nature of taxes approved by local councils, its sources and uses are questionable. we achieved at the same time or in the time frame before receiving and after receiving the taxes. And the service is the inherent basis of the nature to which the approve of taxes, sources and place of expenditure is linked, and if it does not adhere to the elements of definition, approving of taxes is fundamentally distorted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature of Taxes
  • Mutual Service
  • Court of Administrative Justice
  • Local Taxes