نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه‌گذاران به سمت بنگاه‌های ‌اقتصادی و پروژه‌های عمرانی می‌گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه‌های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می‌طلبد. شرکت‌های تأمین سرمایه از جمله واسطه‌های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می‌باشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکت‌های تأمین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکت‌ها و چالش‌های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکت‌های تأمین سرمایه متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structure of the Investment Banks and their Legal Requirements

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Zeynab Fallah Tafti 2

1

2

چکیده [English]

Economic growth and development of any country is indebted to the efficient financing system that helps investors to transfer funds to the economic enterprises and projects as well. Financing system is formed in money markets and capital markets and it needs suitable financial intermediates to approach considered goals. Financing companies are some of the new financial intermediates in the Iran capital markets, that the governing legal system of it is not determined. In this article, while understanding the structure of the finance companies, we analyze the governing regulations and related challenges. At the end, we suggest the suitable structure that is compatible with the economic policies, in accordance with the development of these types of financial institutions in some other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Bank
  • Financial Institution
  • Financing System
  • Capital Markets
-      تقوی، مهدی، نهادهای پولی و مالی بین‌المللی، نشر پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ دوم، 1384.
-   جعفری‌سرشت، داود؛ و علی جهانخانی، «مؤسسات تأمین سرمایه و ضرورت ایجاد آن در ایران»، فصلنامه تحقیقات مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 4، 1373.
-      جهانخانی، علی؛ و علی پارساییان، مدیریت مالی، انتشارات سمت، 1379.
-      رامین، محمدعلی، حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه، نشر شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، 1392.
-      شمس‌الهی، محسن، رژیم حقوقی حاکم بر بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا، گزارش تحقیقاتی سازمان بورس، 1392.
-      صادقی، محسن؛ و داود جعفری‌سرشت، نهادهای مالی، جلد دوم، نشر شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، 1389.
-   عبدی‌پور فرد، ابراهیم؛ پارساپور، محمدباقر؛ و علیرضا رجب­زاده، «ماهیت حقوقی و صلاحیت‌های هیأت داوری بازار اوراق بهادار»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 17، 1389.
-      فبوزی، فرانک؛ مودیلیانی، فرانکو؛ و مایکل فری، مبانی بازارها و نهادهای مالی، ترجمه حسین عبده تبریزی، انتشارات پیشبرد، چاپ سوم، 1389.
-      کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، نشر مؤسسه انتشارات، 1374.
-      لطفی، اسداله، موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران، انتشارات مجد، 1379.
-   میرزایی‌منفرد، غلامعلی، سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات در بازار سرمایه ایران: با مطالعه تطبیقی در بازارهای سرمایه خارجی، نشر شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، 1378.
 
-      Fleuriet, Michel, Investment Banking Explained, Mcgraw-Hill, 2008.
-      Geisst, Charles, Encyclopedia of American Business, 2006.
-      Greene, Edward, “Determining the Responsibilities of Underwriters Distributing Securities within an Integrated Disclosure System”, The Notre Dame Law Review, Vol. 56, 1981.
-      Gutterman, Alan, The legal Considerations in Business Financing: A Guide for Corporate Management, Greenwood Publishing Group, 1994.
-      Iannotta, Giuliano, Investment Banking: A Guide to Underwriting and Advisory Services, Berlin, Springer, 2010.
-      Mackey, Tom, London Stock Exchange Alternative Investment Market (AIM) and Regulation of The Main Market, in: Financial Market and Exchanges Law, Michael Blair (ed), Oxford University Press, London, 2007.
-      Megginson, William; and Scott Smart, Introduction to Corporate Finance, 2008.
-      Morrison, Allan; and William Wilhelm, “Investment Banking: Past, Present and Future”, Journal of Applied Corporate Finance, 2007.
-      Nuradi Ridzwan Shah, Bin Mohd, “Islamic Investments and Contemporary Issues in Islamic Banking Products”, University Tenaga National Paperwork, 2009.
-      Ritter, Jay, Investment Banking and Securities Issuance, University of the Economics of Finance, 2003.
-      Stowell, David, An Introduction to Investment Banks, Hedge Funds and Private Equity, Academic Press, 2010.