نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هچ‌یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماعی صورت نگرفته است. بحث و گفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع، نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله‌ حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق، به تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته شده و ارتباط و وجوه تشابه و تمایز آن با تعهدات طبیعی بررسی شده و تلاش شده است که برخی سئوالات در این خصوص پاسخ داده شود. سئوالاتی از قبیل اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؛ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؛ و آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی نیز هست و بالعکس؛ از جمله پرسش‌هایی هستند که ذهن فعال حقوق‌دانان را درگیر خود ساخته و این مقاله درصدد پاسخگویی به آنها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Concept of Natural Obligatiopns and their Relationship to Moral Obligations

نویسندگان [English]

  • Razieh AbdolSamadi 1
  • Ahmad HonarDoust 2
  • Sedigheh Javan 3

1

2

3

چکیده [English]

Natural obligations are the concept between the moral obligations and civil obligatins. There is still no precise and comprehensive definition of natural obligation in any legal text. However it could be considered as a concept which is between moral and civil obligations. Furthermore Jurisprudence and legal doctrine still haven't reached to an agreement on the nature and scope of natural obligations. There are a lot of discussions and dialogues on the nature and basis of the natural obligation and all of them endeavour to specify it as a payment of obligation. Investigating the concept of natural obligation from this view could be helpful and worthwile. In this essay, while trying to answer critical questions about natural obligation, we analized the concept of moral obligation more precisely and investigated different aspects of it and its similarities to and differences with natural obligations. The main concern of this article is to answer some fundamental questions about the concept of natural obligation including: can we assume natural obligation as a classic example of moral obligations? Is there any legal boundery between them? Does every natural obligation ensure a moral obligation with it and vice varsa?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Obligation
  • Civil Obligation
  • Moral Obligation
  • Legal Sanction