نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل، استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

امروزه بازیگران غیردولتی نقش مهمی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. تنوع جغرافیایی حوزه‌ی فعالیت و کارکردهای متفاوت آن‌ها سبب شده تا بازیگران دولتی نتوانند نسبت به نقش این بازیگران جدید بی‌تفاوت باشند. سازمان‌های غیردولتی در دو قالب «رقیب» یا «همکار» دولت‌ها نقش‌دهی می‌کنند. در موضوعات مرتبط با حقوق بشر این سازمان‌ها بیشتر به عنوان رقیب دولت‌ها هستند؛ در حالی‌که در خصوص مسائلی چون بهداشت، توسعه و محیط زیست بیشتر به مثابه‌ی همکار دولت‌ها تلقی می‌شوند. در نظام حقوقی ایران نقش کنشی این سازمان‌ها در خصوص حفاظت از محیط زیست انکارناپذیر است؛ اما در مرحله‌ی واکنشی همچنان خلاء‌های بسیاری وجود دارد؛ باید بسترهای مناسبی برای مشارکت فعالانه‌ی این بازیگران در دادخواهی زیست‌محیطی فراهم شود؛ به نحوی‌که بتوانند به عنوان شبه‌دادستان به جایگاه مطلوب خود در دادرسی‌های کیفری نائل شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevention and Repression of the Environment Offences under the Protection of NGOs actions in Iranian Law System

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ramezani Ghavamabadi

چکیده [English]

Nowadays, the non-governmental crew shall play an important role in national and international arenas. The geographical variety of the activity area and its different performances caused that the governmental crew can not be indifference in respect of the role of these new crew. NGOs shall play role in two modes of  “Competitor” or “Colleague” of the governments. In subjects relating to human rights, these organizations shall act as competitor of governments, more. Whereas, in connection with issues like health, development and environment shall be regarded as colleague of governments, more. In Iranian law systems, the action role of these organizations as to the protection of the environment shall be undeniable. But, in reaction stage, there are many vacuums, yet. The suitable grounds should be provided for partnership of such crew in environmental litigation, actively. So that, they can achieve their appropriate place as a pseudo-public prosecutor in criminal proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • prevention
  • Crime
  • environment
  • Litigation
  • Partnership
الف: فارسی
1- بیگ‌زاده، ابراهیم، «سازمان‌های غیردولتی و حقوق بین‌الملل»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، شماره‌ی 31-32، پاییز و زمستان 1379.
2- رشیدپور، لقمان، بررسی و تحلیل عملکرد تشکل‌های غیردولتی زیست‌محیطی در سال 1382، دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، 1382.
3- رمضانی قوام‌آبادی، محمد‌حسین، «تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست‌محیطی»، نامه‌ی حقوقی مفید، جلد چهارم، شماره‌ی 1، 1387.
4- شیلتون، دینا؛ کیس، الکساندر، کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، مترجم: محسن عبدالهی، انتشارات خرسندی، 1389.
5- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، تهران، 1381.
6- منصورآبادی، عباس؛ ابراهیمی، شهرام، «تحولات مدیریت پیشگیری از جرم»، فصلنامه‌ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره‌ی هشتم، پاییز 1378.
 
ب: انگلیسی
1- Ascencio, H., “L’amicus curiae devant les juridictions internationales”, R.G.D.I.P., 2000, n°4, Tome 105 چ
2- Koushafar, M; Amini, F; Azadipour, Sh., «The Role of Environmental NGOs in Protection Zayanderood River in Isfshan», Academy Members, Islamic Azad University & Department of the Environment I.R. Iran, Office of Isfahan, 2007, availablein,at www.academicjournals.org
3- Shelton, D; Kiss, A., Judicial Handbook on Environmental Law, United Nations Environment Program, UK, 2005.
4- Shelton, D., “The Participation of Nongovernmental Organizations in International Judicial Proceedings”, American Journal of International Law, Vol. 88, 1994.
5- - Tribunal administratif de Rouen, 8 june 1993, Association Union touristique des amis de la nature et autres, R.J.E. 1994/1.