نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری، به مجموعه‌ی تدابیری اطلاق می‌شود که کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم را سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می‌کند، اما خود با موانع و محدودیت‌هایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ می‌نماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیت‌ها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسؤولیت برای بزه‌دیدگان، ایجاد ترس از جرم، هم‌چنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. هم‌چنین جابه‌جایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه‌ی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می‌‌شود؛ به عنوان یکی از چالش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges for Situational Prevention from Crime

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Babaei 1
  • Ali Najibian 2

چکیده [English]

The situational prevention as a one of the prevention methods, is applied to a set of measures for diminishing and omitting conditions and opportunities in the crime perpetration. One of the reasons for accepting such prevention is the inefficiency of the social prevention. Though, the process of the passing from the thought to the act is encountered some obstacles in such prevention, it does have the impediments  and limitations which fades out its efficiency. In addition to human rights considerations, these limitations consist of: inflicting the expenses and applying the responsibility for injured parties, fearing the crime, also making the anxiety  and fear in weak and disabled persons are resulted from the execution of approaches of the situational prevention.  As well, the crime replacement, a matter which caused to change the culpable act in time, place and manner of perpetration and type of crime carried out, must be considered as one of the challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention
  • Situational Prevention
  • Situational Prevention Challenges
  • Human Rights and Crime Aim
  • Private Limits
الف: فارسی
1- پرویزی، رضا، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،1381.
 2- خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، میزان، چاپ اول، 1390.
 3- صفاری، علی، «مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 34-33، 1380.
 4- گسن، ریمون، «روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل وضعی و کنترل جرم»، مترجم: علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، شماره‌های 20-19، 1370.
 5- معظمی، شهلا، «پیشگیری جرم‌شناختی»، فصلنامه‌ی پژوهشی تحلیلی آموزشی مجد، تهران، 1386.
6- میرخلیلی، سید محمود، پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام، رساله‌ی دکتری، دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران، 1385.
7- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، «بزهکاری و پلیس محلی»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 26-25، 1378.
8- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی پیشگیری، دوره‌ی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، 1379.
9- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، «پیشگیری عادلانه از جرم؛ علوم جنایی»، مجموعه‌ی مقالات در تجلیل از استاد دکتر آشوری، سمت، 1382.
10- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره‌ی کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، 1382.
11- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جامعه‌شناسی جنایی، دوره‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1384.
12- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1381.
 
ب: انگلیسی
1- Blakely, E.J; Snyder, M.G, Separate Places: Crime and  Security in gated communities, In M. Felson and R. Peiser [eds] Reducing Crime Through Real Estate Development and Management, Washington, DC: Urban Land Institute, 1998.
2- Bright, Jon, Crime Prevention in America: A British Perspective, Chicago: University of Illinois at Chicago, Office of International Criminal Justice, 1992.
3- Brody, Stephen R., The  Effectiveness of Sentencing, Home Office Research Study no. 35, London: H. M. Stationery Office, 1996.
4- Carroll, John; Weaver Frances, “Shoplifter’s Perceptions of Crime Opportunities: A Process-tracing Study”, In The Reasoning Criminal, edited by Derek B. Cornish and Ronald V. Clarke. New York: Springer-Verlag, 1986.
5- Clarke, R. V, Situational Crime Prevention, In Michael Tonry and David P. Farrington [eds], Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention, Crime and Justice, Vol. 19, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1995.
6- Clarke, Ronald V.; Eck J, Become a Problem-solving Crime Analyst in 55 Steps, London: Jill Dando Institute of Crime Science; UCL, 2003.
7- Clarke, Ronald V.; Derek, B. Cornish, Crime Control in Britain: A Review of Policy Research, Albany: State University of New York  Press,  1985.
8- Clarke, R. V., Situational Crime Prevention. in Michael Tonry and David P. Farrington {eds}, Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention. Crime and Justice. Vol. 19. Chicago, IL: University of  Chicago Press. 1995.
9- Clarke, Ronald R. (ed.), Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, Second Edition. New York: Harrow and Heston, 1997.
10- Cornish, D.B; Clarke, R.V, ’’Opportunities, Precipitators and Criminal Decisions: A Reply to Worthley’s Critique of Situational Crime Prevention’’, in M. Smith & D.B Cornish, Theory for Situational Crime Prevention, Crime Prevention Studies, Vol. 16, Criminal Justice Press, Monesy, New York.
11- Duff, R.A; Marshall, S.E, Benefites, Burden and Responsibilities; some Ethical Dimensions of Situational Crime Prevention; in A. Von Hirsch et al. [eds] Ethical and Social Issue in Situational Crime Prevention,Oxford: Hart Publishing, 2000.
12- Felson, M., Crime and Everyday Life, 2nd edn. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 1998.
13- Landes, William M., “An Economic Study of U.S, Aircraft Hijacking, 1961-1976”, Journal of Law and Economics, 21, 1977.
14- Lilly, J.R.; Cullen, F.T.; Ball, R.A., Criminological Theory: Context and Consequences, Thousan Oaks, CA, Sage Publications, 2007.
15- Tilley, Nicholas, “Crime Prevention and the Safer Cities Story”, Howard Journal of Criminal Justice, 32, 1993.
16- Tizard, Jack; Sinclair Ian; Clarke Ronald V., Varieties of  Residential Experience, London: Routledge & Kegan Paul, 1975.
17- Von Hirsch, A; Shearing, C, Exclusion from Public Space; in A.Von Hirsch et al.[eds] Ethical and Social Issue in Situational Crime Prevention, Oxford: Hart, 2000.
18- Wilkinson, Paul, Terrorism and the Liberal State, London: Macmillan. 1978.
19- Young, Jock., “Radical Criminology in Britain: The Emergence of a Competing Paradigm”, British Journal of Criminology, 28, 1990
پ