نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل، دادرس دادگاه های کیفری استان تهران

چکیده

عبور منابع طبیعی نفت یا گاز از خطوط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع بین دو یا چند کشور و یا استقرار آن‌ها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی، ممکن است موجب بروز اختلافات بین‌المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت‌ها می‌خواهد که در صورت عدم توافق در تحدید حدود، در قالب اقدامات موقت، تدابیر عملی را به کار گیرند. ضمن آن‌که،  بر اساس اصل لزوم حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، دولت‌ها باید بر اساس آیین‌های سیاسی یا حقوقی اختلاف مذکور را حل نمایند. هرچند رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری و داوری‌های بین‌المللی، حل و فصل چنین اختلافاتی را بیشتر در طی مباحث مربوط به تحدید حدود مدنظر قرار داده‌اند، اما توجه به رویه‌ی قضایی بین‌المللی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که اصل مطلوب در بهره‌برداری از این منابع، همکاری بین دولت‌ها و اجتناب از اقدامات یک‌جانبه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploration of Common Oil and Gas Fields & Marine Delimitation

نویسنده [English]

  • Farokhzad Jahani

چکیده [English]

The passing of oil and gas natural resources from marine delimitation lines and subscription  of these resources among two or many countries and/or their establishments in zones without marine delimitation may cause to emerge the international disputes and peace and stability threat. Convention Law of the sea, 1982, asks the governments to temporarily apply the practical measures, if delimitation is not agreed with.  Further, according to the principle of necessity of peaceful international disputes settlement, the governments should settle the aforesaid disputes, on the basis of the political or legal rituals. Though, the judicial precedent of the international court of justice and international arbitrations shall deal with the settlements of such disputes as to the delimitation, regarding the international judicial precedent, we conclude that the appropriate principle in operation of these resources is to cooperate among governments & avoidance of the unilateral actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Natural Resources
  • Marine Delimitation
  • Temporary Measures
  • International Judicial Precedent
الف: فارسی
1- اسرافیلی دیزجی، بهروز، مخازن نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه در حوزه زاگرس، به آدرس پایگاه الکترونیکی www.Naftnews.ir. تاریخ مراجعه به سایت: بیست و پنجم تیر 1389.
2- چرچیل، رابین آلن، حقوق بین‌الملل دریاها، مترجم: بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1383.
3- سادات میدانی، سیدحسین، دادرسی‌های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری، ادله اثبات دعوی، چاپ اول، تهران، جنگل، 1388.
4- کاشانی، جواد، «منبع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین‌الملل»، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، تهران، شهر دانش، 1389.
5- فطرس، محمدحسین؛ معبودی، رضا، وابستگی نفتی و تقاضای نفت، ماهنامه‌ی اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 250-249 .
6- موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران، خوارزمی، 1357.
7- ناظمی، مهرداد، دریای خزر و حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره‌ی 27-26، سال 1381-1380.
ب: لاتین
* Articles
1- Beyene, Zewdined; Wadley Ian L.G., Common Goods and the Common Goods: Trans-Boundary Natural Resources, Principle Cooperation, and the Nil Basin Initiative, Center for African Studies, Berkley University, 2004.
2- Gieger, Thoma, Persian Gulf, Encyclopedia of Public Internationa Law, Vol. 12, Holland, 1990.
3- Kwiatkowska, Barbar, The Eritrea/Yemen Arbitration: Landmark Progress in the Acquisition of Territorial Sovereignty and Equitable Maritime Boundary Delimitation, 32 Ocean Development and International Law, 2001.
4- Miyoshi, M.The Basic Concept of Joint Development of Hydrocarbon Resources on the Continental shelf, 3 International Journal of Estuarine Law,1988
5- Ong, David M., Joint Development Of Common Offshore Oil and Gas Deposits: Mere States Practice or Customary International Law?, 93 AJIL, 1999.
6- Roughton, Dominic, The Right (and Wrongs) of Capture: International Law and Implications of the Guyana/ Suriname Arbitration, Herbert Smith, 2008.
* Cases
1- Agean Sea Continental Shelf Case (Greece V. Turky), Request  for the Indication of Interim Measure Protection, ICJ Order 11september 1976, ICJ Report, 3.
2- Case Concerning the Continental Sheaf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya, ICJ judgment 24 February 1982, ICJ Report 1982, 18, Tunisia / Libya.
3- Guyana-Suriname Award of the Arbitral Tribunal, The Hague, 17 September 2007, Available at: www.pca-cpa.org. latest access:2010/05/12.
4- Land and Maritime Boundary Between Cameroon And Nigeria (Cameroon v. Nigeria; Equatoria Guniea Intetvening) Judgement, I.C.J Report 2002.
5- North  Sea Continental Shelf  Cases (Federal  Republic Germany/ Denmark, Federal Republic of Germany/Nether land), ICJ Judgment, 20 February 1969, ICJ Report 1969.
6- The 1998 Eritrea/ Yemen Sovereignty and Scope of  Dispute Award (Phase I), Available at: www.pca-cpa.org.latest access:2010/05/10.
7- The 1999 Eritrea/ Yemen Maritime Delimitation Award (Phase II), Available at: www.pca-cpa.org.
* Documents
1- Conciliation Commission on the Continental Shelf  Area between Iceland and Jan Mayn, Report and Recommendation to the Government of Iceland and Norway, Decision of June 1981, Reports of International Arbitral Awards, Vol. XXVII, 2008.
2- International Law Commission, Third Report on Shared Natural Resources “Trans- Boundary Ground-Water”, Doc.A/CN.4/551, 2005.
3- International Law Commmission, Shared Natural Resources: Comments and Observation by Governments on Draft Article on the Law of the Trans -boundary Aquifers, ILC,  Sixtieth Session, A/CN.4/591.2008.
 
* Sites
1- BP Statically Review of worlds’ Energy 2007, available at: www.bp.com/bpStatisticalReviewofWorldEnergyreport_2007_ .pdf.   latest access: 2009/03/09.
2- BP statically Review of worlds’ Energy, June 2008, available at: www.bp.com./bp-.energyreview2008/statisticalreviewofworldenergy/fullreview/2008.pdf.latest access: 2009/03/08.
3- Chronological Lists of Ratification or Accession and Succession to the Convention and Related Agreements, as at 01 March 2010, Available at: www.un.org/Depts/Los/Refrence-Files/ Chronological-list-of-ratification. htm-
4- International Energy Agency Report, Energy Balances of OECD Countries, 2001 – 2004. http://omrpublic.iea.org: latest access: 2009/03/5.
5- International Energy outlook, 2009, chapter 3, natural gas-Energy information Administratiogn ,official Energy statistics from  the U.S   Government, P. 5, available at: www.eia.doe.gou /oiaf /ieo /nat . latest access: 2009/03/09.
6- World Oil Demand and Supply, OPEC Annual Bulletin, January, 2008, available.