حسن‌نیت در توافقات عمودی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، استاد دانشگاه تهران، پردیس قم

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

توافقات عمودی شامل قراردادهایی است که جهت همکاری در سطوح مختلف تجاری بین دارنده‌ی حق تجاری باارزش مانند نام و عنوان تجاری و یا فرآیند خاص تولید یا توزیع و طرف دیگر در خط عمودی منعقد می‌شود که؛ به موجب آن، طرف اول امتیاز بازاریابی، فروش، یا سایر فعالیت‌های اقتصادی خود را به طرف دیگر اعطا می‌کند. این قراردادها بیشترین حجم را در تبادلات تجاری و اقتصادی و گسترش دانش و فن‌آوری به خود اختصاص داده و همگی بر اصول واحدی استوار هستند که یکی از آن‌ها اصل حسن‌نیت است؛ اصلی که در حقوق بین‌الملل به طور عام و در حقوق تجارت بین‌الملل به طور خاص پذیرفته شده است و طیف وسیعی از وظایف و تکالیف مانند امانت‌داری، حسن انجام وظیفه، اطلاع‌رسانی صحیح، سلامت مالی و غیره را به طرفین یک توافق عمودی تحمیل می‌کند. در این نوشتار تأثیر اثر حسن‌نیت بر این توافقات و نتایج ناشی از آن بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Goodwill in Vertical Agreements

نویسندگان [English]

  • Abdolahossein Shiravi 1
  • Mohammad Babapour 2
چکیده [English]

Vertical agreements include those contracts which are entered into between the holders of the valuable commercial right like name, trademark and/or special process of production or distribution and another party in vertical line in order to cooperate in various commercial levels, and by virtue of which the first party shall grant the licence of marketing, sale or other his economic activities to another party. These contracts have involved  the most rate of agreements in commercial and economic exchanges and expansion of knowledge and technology, and all are established in a unified principles which one of them is the Goodwill Principle.  This was admitted in international law in general and in international commercial law in particular. And, a vast rate of duties and tasks like trusteeship, good performance, accurate information, financial soundness, etc. were inflicted to the both parties of a vertical agreement. It is herein dealt with the effect of the goodwill on these agreements and outcomes resulting therefrom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goodwill
  • Vertical Agreement
  • Commercial Agency
  • Monopoly
  • International Commerce
  • Franchise
الف: فارسی
1- انصاری، علی، «مفهوم و مبنای حسن‌نیت و رفتار منصفانه در حقوق ایران و فرانسه»، مجله‌ی مدرس علوم‌انسانی، پ‍‍‍‍ژ‍وهش‌های حقوق تطبیقی، دوره‌ی 13، شماره‌ی 4، زمستان 1388.
2- باباپور، محمد، قراردادهای فرانشیز، دانشگاه مفید، طرح پ‍ژوهشی، 1386.
3- باباپور، محمد، نمایندگی در تجارت بین‌الملل، دانشگاه مفید، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، 1382.
4– جعفرزاده، میرقاسم؛ سیمایی صراف، حسین، «حسن‌نیت در قراردادهای بین‌المللی، قاعده‌ای فراگیر یا حکمی استثنایی»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، شماره‌ی 41، 1384.
5– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، مؤسسه‌ی عالی امور قضایی و اداری، قم، 1354.
6– خندانی، پدرام، حمایت از مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، رساله‌ی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1385.
7- ستوده، حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، تهران، دادگستر، چاپ چهارم، 1375.
8- سنهوری، عبدالرزاق احمد، وکالت در مصر، ایران و فرانسه، مترجم: بهرام بهرامی، تهران، قوه قضاییه، روزنامه‌ی رسمی کشور، چاپ اول، 1371.
9- صالحی‌راد، محمد، «حسن‌نیت در اجرای قراردادها»، مجله‌ی حقوقی دادگستری، شماره‌ی 26، 1378.
10- علیزاده، مهدی، «مبانی حسن‌نیت و رفتار منصفانه»، مجله‌ی الهیات و حقوق، شماره‌ی 15، 1384.
11- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، دو جلدی، 1379.
12- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، جلد چهارم، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، تهران، 1376.
13- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ پنجم، 1379.
14- محسنی، حسن، «اصل حسن‌نیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی»، مجله‌ی حقوق تطبیقی، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1385.
ب: انگلیسی
1- Bogart, Greet; Lohman, Ulrich, Commercial Agency and Distribution Agreement, Kluwer Law International, London, Third Edition 2000.
2- Commission Regulation (EU), No 330/2010 of 20 April 2010 on the Application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the EU.
3- Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the Coordination of the Laws of the Member States relating to Self-employed Commercial Agents. Official Journal of the EU.
4- Federal Law Gazette, Federal Austrian Law the Legal Status of Self Employed Commercial Agent: www.commercial-agent.at/index
5- Free Translation Law. N. 92-593 of June 1991 Relating the Relationship between Commercial Agent and Principal (French)
6- German Commercial Code: www.archive.org.
7- Houtte, Hans van, The Law of International trade, London, Sweet & Maxwell,1995.
8- ICC Model Commercial Agency Contract, International  Commercial Chambers.
9- ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery in International Business Transactions, International Commercial Chambers.
10- ICC Model International Franchising Contract, International Chamber of Commerce, the World Business Organization, 2000
11- Italian Commercial Code, Section 10, Agency Contract.
12- Judge, Stephen, Business Law, London, Macmillan Press, 1999.
13- Kouladis, Nicholas, Law relating to Over Seas Trade, London, Blake well Business, 1995.
14- Principles of the International Contracts, International Institute on Unification of Private Law, Rome, 1994: www.unidroit.org
15- Principles of the European Contracts Law, 2002: http://lexmercatoria.org/
16- Schlechtriem, Peter, Good Faith in German Law and in International Uniform Laws, Certro di studi e ricerche di diritto comparato e straniere, Rome 1997.
17- Swiss Code of the Obligation.
18- The Agency Commercial Law under Austrian Law: www.handelsagenten.at/EN/Home/Law/Austrian National Law/Austrian
19- The Treaty of Lisbon, 2009, http://europa.eu/lisbon_treaty
20- UAE Commercial Agency Law Detailed: www.Timimi.com.comagency
21- United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods: www.uncitral.org
22- Uniform Commercial Code USA: www.law.cornell.edu
23- www.unidroit.org
24- www.Stovale-law.com
25- www.hami-ngoir.ir
26- www.cppo.ir