نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران

چکیده

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارنده‌ی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبه‌ی آن، ماده‌ی 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارنده‌ی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارنده‌ی چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Payment of Delayed Payment Penalty and Its Effect on Unpaid Check Criminal Claim

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Mohammadi

چکیده [English]

According to Article 12 of Check Drawing Act, drawer of check can pay out funds of check and delayed payment penalty to the holder of check or provides causes of payment of them, in the middle of criminal procedure, even after issuing definitive judgment, and thereby causes to cease the criminal procedure or enforcement of judgment. The Article makes this image that to cease criminal procedure or enforcement of judgment, the drawer must pay the delayed payment penalty with the funds of check whether the delayed payment penalty was claimed, according to rules of Civil Procedure Act, by holder of check or not. But on the base of civil nature of delayed payment penalty and the necessity of demanding of it, the Article 12 of Check Drawing Act must be applied when the holder of check has demanded the delayed payment penalty whit funds of check according to circumstances required by law. Therefore, in the case that the holder of check has not demanded delayed payment penalty, the criminal procedure will be stopped if the drawer of check pays out only the funds of check to holder, also if the funds is paid after issuing final judgment, the enforcement of the judgment will be stopped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delayed payment penalty
  • Drawer of Check
  • Holder of Check
  • Demand
  • Stop of Procedure
  • Stop of Enforcement of Judgment
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هشتم، 1376.
بازگیر، یداله، مسائل پیرامون چک در آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها، تهران: عصر حقوق با همکاری نشر حقوق‌دان، چاپ نخست، 1378.
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران: شهردانش، چاپ سوم، 1388.
خزانی، منوچهر،« اعتبار امر مختوم در دعوای کیفری»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، تهران: دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 11-12، 1371-1372.
ساسان‌نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، تهران: فردوسی، چاپ پانزدهم، 1388.
شمس، عبدالله،« اصل تناظر»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، تهران: دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 35-36، 1381.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ نخست، 1381.
شهری، غلامرضا، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، جلد دوم، تهران: روزنامه‌ی رسمی، چاپ نخست، 1386.
شهری، غلامرضا، مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی، تهران: روزنامه‌ی رسمی، چاپ نخست، 1388.
شهیـدی، مهدی، آثار قـراردادها و تعـهدات، تـهران: مجـد، چاپ نخـست، 1382.
شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران: حقوق‌دان، چاپ چهارم، 1377.
صدرزاده افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم، 1376.
فخاری، امیرحسین، «تاریـخ صدور چک چه تـاریخی است»؟، مجلـه‌ی تحقـیقات حقوقی، تهـران: دانشکـده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 35-36، 1381.
قربانی، فرج‌الله، مجموعه آرای وحدت رویه‌ی دیوانعالی کشور: جزایی، تهران: فردوسی، چاپ نخست، 1382.
منصور، جهانگیر، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، جلد نخست، تهران: دیدار، چاپ نخست، 1378.
میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران: میزان، چاپ دهم، 1382.