نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری

2 مدرس دانشگاه/وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه‌بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین‌نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله  استفاده شده است، علی‌رغم شباهت مسکن مهر با عقودی همچون اجاره، حق انتفاع و غیره؛ تفاوت‌های اساسی نیز با آنها دارد که به نظر می رسد بدان ماهیت حقوقی خاص می بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Effects of Assignment of “Mehr Housing contract”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fallah 1
  • Naser Nasirifirooz 2

1

2

چکیده [English]

"Mehr Housing contract" is one of the newly founded institutions that entered into force by approving "D" clause of 1386(H.A) budget law. Regarding the principle that budget law is an annual subject, there are some doubts about the credibility and survival of this foundation. In addition, the legal nature of the "Mehr Housing contract" is unclear and some believe that equal to long term rentals. Even the term of "99-year lease" has been used alongside the title of "Mehr Housing" in the executive regulations of "D clause" of the said law.however despite similarities of this housing with contracts such as leases, profit right ,etc. there are also some fundamental differences so these kinds of contract are particular in nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehr Housing contract
  • long-term lease
  • profit right
  • governmental lan
الف : فارسی
ـ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعـﺔ، ج 3، معاملات، مصر، المکتبه التجاریـه الکبری، 1969.
ـ الصده، عبدالمنعم فرج، نظریه العقد، بیروت، دارالنهضه العربیه، 1946.
ـ امامی، سید­حسن، حقوق مدنی،ج 1، اسلامیه ،1382.
ـ اهری، زهرا، تجارب کشورهای مختلف در تأمین مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، 1375.
ـ بهبهانی، محمد­علی، مقامع الفضل ، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهابی، قم، 1379.
ـ جعفری لنگرودی، ­محمد­جعفر،ترمینولوژی حقوق، گنج دانش،1376
ـ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، گنج دانش،1387.
ـ رشید نهال، مجتبی و دیگران، تعاونی‌های مسکن مهر (آنچه متقاضیان و اعضا باید بدانند)، پایگان،1387.
ـ رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی،حقوق مالی و مالیه عمومی ، مجد،1387.
ـ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، مجد،1380.
ـ السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح قانون مدنی الجدید، انتشارات حلبی، بیروت، 1998.
ـ طاهری، حبیب­الله ،حقوق مدنی 7 و 6، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1375.
ـ طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، سمت،1385.
ـ شیخ طوسی، محمد­حسن، الخلاف، چاپ محمد علی العلمی، 1370.
ـ علامه حلی، تذکره الفقها، کتاب الاجاره،چاپ سنگی، 1311.
ـ قاسم­زاده ،سید­مرتضی،اصول قراردادها و تعهدات، نظری و کاربردی ، دادگستر،1371.
ـ صفایی، سید­حسین و قاسم‌زاده، سید­مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، سمت، 1381.
ـ قاضی، حسین، ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، فصلنامه فقه و حقوق، شماره2، 1391.
ـ کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، دوره عقود معین 1، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،1371.
ـ کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها، ج 1، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1382.
ـ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ، شرکت سهامی انتشار،1386.
ب : لاتین
ـ Dixon, Martine,Modern Land Law,London,Carendiss Press,2005.
ـ Http://www.bushehrnews.com/fa/pages/?cid=12077               
ـ Http://www.cues.fau.edu/toolbox/subchapter?ID,6z8chapterID=9