نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی‌توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ‌عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم‌علیه، محقق می گردد. این تخلف معمولاً توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتاً ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Administrative Authorities Abstention from Enforcement of Judgments of Administrative Tribunal (Divan EdallateEdari) Branches

نویسندگان [English]

  • Hossein Abdollahy
  • Mohammad Javad Rezaeiezadeh

چکیده [English]

Enforcement of judgments of administrative tribunal, as one institution for guarantee of the rule of law, is very important. So we can't consider "administrative authorities abstention from enforcement of judgments of administrative tribunal (Divan Edallate Edari) branches" as a crime, but we should treat it as administrative offence that an administrative authorities commits against Divan -as the highest reliable administrative testimony unit- and the inquisition is only in its original jurisdiction.  The definition of this kind of abstention is "Any kind of abstention, as action or inaction, against enforcement of judgments of Divan branches, including judgment or resolution, that deliberately happens after taking administrative measures, when there is no legal or practical barriers against judgment debtor, this offence usually committed by the highest authority and is restricted by the result", As result we consider the sanction of this offence, as one "Administrative alert" that "legal hierarchical order " principle will determine its extention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative authority's abstention
  • Enforcement of judgments of administrative tribunal (Divan Edallate Edari) branches
  • Dismissal from civil service
  • Administrative offence
  • Administrative alert
ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، 2جلد، ج اول، میزان، 1379.
ـ امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، میزان، چاپ دوازدهم، 1389.
ـ تنگ، آندره، حقوق ایالات متحده امریکا، ترجمه سیدحسین صفایی، مؤسسه حقوق تطبیقی، چاپ دوم، 1358 .
ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه­ی حقوقی، امیرکبیر، چاپ پنجم، 1376.
ـ دفتری، متین، «از شورای دولتی تا دیوان عدالت اداری»، مجله حقوق اساسی، شماره 9، 1387.
ـ درگفت و گوی حجت الاسلام رازینی، «تشریح ویژگی های قانون جدید دیوان عدالت اداری»، مجله کانون، دوره دوم 1385.
ـ دلاوری، محمد رضا، شرح وتحلیل قانون دیوان عدالت اداری، جنگل، 1390.
ـ رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری1، میزان، 1385
ـ رضائی زاده، محمد جواد، محاکم اداری فرانسه و صلاحیت آن­ها در رسیدگی به دعاوی اداری، مدیریت،1384.
ـ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات، فیض، 1377.
ـ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، 2جلد، ج دوم، دراک، چاپ چهاردهم،1390.
ـ شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری، 2جلد، ج دوم، روزنامه رسمی کشور، 1375.
ـ صدرالحفاظی، سیدنصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، شهریار، 1372.
ـ قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته­های حقوق اساسی، میزان، چاپ چهلم،1390.
ـ کشوری، عیسی، صلاحیت ها واستثنائات وارد بر صلاحیت دیوان عدالت اداری، نشریه پیام آموزش، 1382، شماره 1.
ـ محمودی، جواد، «ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن»، مجله حقوق اساسی، 1385، شماره 6 و 7.
ـ مصالحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرای دیوان عالی کشور، آریان، 1379.
ـ مقصودپور، رسول، نقد و بررسی لایحه دیوان عدالت اداری، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، شماره 36 و 37، 1384.
ـ نجابت­خواه، مرتضی، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، جنگل، 1390.
ـ نصیریائی، سعید، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، سکه،1377.