نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان‌دیده در میزان مسئولیت واردکننده‌ زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان‌دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان‌دیده راتشدید می‌کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان‌دیده را تغییر می‌دهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اسلامی، به‌جز مورد نابیناساختنِ تنها چشم زیان‌دیده که قانونگذار آن را در تشدید مسئولیت عامل زیان و محکوم‌ساختن او به پرداخت دیه دو چشم مؤثر دانسته است، در سایر موارد قانونگذار وضعیت پیشین را در تخفیف مسئولیت عامل زیان مؤثر دانسته است. بنابراین مورد چشم در تشدید مسئولیت، موردی استثنایی است که باید به تفسیر مضیق در مورد آن اکتفا نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Victim’s Predisposition on Civil Liability of Tortfeasor

نویسندگان [English]

  • Nafise Shooshinasab
  • Abbas Mirshekari

چکیده [English]

In this research we have tried to investigate if the victim’s predisposition would influence civil liability of tortfeasor. In exact words “Predisposition” means the unusual physical situation of the victim before damages are incurred to him. Sometimes the tortfeasor intensify victim’s unusual situation and sometimes he changes the nature of his disability. We reached to a conclusion according to which, except causing perfect blindness which is effective in intensifying tortfeasor’s liability, in other situations, predisposition is effective in reducing tortfeasor’s liability. As a result, we should suffice to strict interpretation in the case of blindness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood money
  • Civil Liability
  • Islamic Penal Law
  • Predisposition
  • Victim
الف - فارسی
-         ایزانلو، محسن، «اثر تقصیر خطای زیان‌دیده بر رجوع نهاد تأمین اجتماعی»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال سی و نهم، شماره4 ، زمستان 1388.
-         ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق: مجید ادیب، چاپ دوم، میزان، 1385.
-         جنیدی، لعیا، «تقصیر زیان دیده»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 46، زمستان 1378.
-         حسینی­نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، پخش فرهنگی و دانشگاهی شهید بهشتی، 1370.
-         خادم­العموم، علی،‏ «مسئولیت مطلق و مسئولیت مدنی»، مجله کانون وکلا، ش38، دوره اول، خرداد و تیر 1333.
-         کاتوزیان،  ناصر، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
-         یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی: قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جلد اول، میزان ، زمستان 86 .
 
ب - عربی
-         ابن أبی جمهور الأحسائی، عوالی اللئالی، ج 2، سید الشهداء، 1403.
-         ابن العلامه، إیضاح الفوائد، ج1، المطبعه العلمیه، 1389.
-         أردبیلی، محقق، مجمع الفائده، ج14، مؤسسه النشر الإسلامی،1364.
-         حلبی، ابن زهره، غنیه النزوع ،مؤسسه الإمام الصادق (ع)، مکتبه التوحید،1417
-         حلبی، أبو الصلاح،  الکافی للحلبی، مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علی (ع).
-         حلی، ابن إدریس، السرائر، جلد نخست، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، 1410.
-         حلی، ابن فهد،  الرسائل العشر، مطبعه سید الشهداء (ع).
-         حلی، علامه،  قواعد الأحکام، مؤسسه النشر الإسلامی، 1413.
-         ــــــــــــ ، تحریر الأحکام، جلد پنجم،1422.
-         ــــــــــــ ، مختلف الشیعه، ج9، موسسه نشر اسلامی، 1415.
-         حلی، محقق،  المختصر النافع، قسم الدراسات الإسلامیه فی مؤسسه البعثه، 1410.
-         ــــــــــــ ،  شرائع الإسلام، جلد نخست، انتشارات استقلال.
-         حلی، یحیى بن سعید، نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه والنظائر، 689، الآداب،1386.
-         شهید ثانی، شرح اللمعه، جلد 10، مطبعه الآداب، 1410.
-         ــــــــــــ ، مسالک الأفهام، جلد 15، پاسدار إسلام، مؤسسه المعارف الإسلامیه، 1419.
-         طباطبائی، علی، ریاض المسائل، جلد14، مؤسسه النشر الإسلامی، 1412.
-         طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، ج‏5، دفتر انتشارات اسلامى، ج1، 1407.
-         ــــــــــــ ‏، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى‏، دار الکتاب العربی‏، چاپ دوم،  1400 ه ق‏.
-         طوسی، ابن حمزه، الوسیله، خیام، 1408.
-         عاملی، حر، وسائل الشیعه، دار إحیاء التراث العربی، جلد دوم.
-          قمی، علی بن محمد، جامع الخلاف والوفاق، پاسدار إسلام.
-         نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، ج.42.
-         هندی، فاضل، کشف اللثام، ج11، منشورات مکتبه آیه الله العظمى المرعشی النجفی، 1405.
 
ج - انگلیسی
-   Anita Stuhmcke, Essential Tort Law, Cavendish, 2001.
-   Gilbert Kodilinye, Commonwealth Caribbean Tort Law, Cavendish, 2002.
-   Henk Zandvoort, The Role Of Liability, June 15-1 2000, Aachen, Germany, Published by VDI/VDE Gesellschaft Mess - und Automatisierungstechnik (GMA), Duesseldorf.
-   Ian Yeats, Law of Tort, the University of London Press, ,2005.
-   Johann Neethling, Contributory Negligence Under South African Law, November 2003.
-   Nicolette Priaulx, Tort Law and the Unwanted Child in an Era of Choice, Cavendish,2007.
-   Richard kinder, Case Book on Torts,9th.Oxford , 2006.
-   Omri Ben-Shahar, Causation And Forseeability, Tel Aviv University © Copyright 1999.
-   Christopher Berry Gray, The Philosophy Of Law, An Encyclopedia, Vol. 2, Garland Publishing, 1999.
-   Thomas J. Miceli, Economics of the Law, Oxford University Press, 1996.