دوره و شماره: دوره 56، شماره 4، تابستان 1371، صفحه 1-284