دوره و شماره: دوره 58، شماره 10، بهار 1373، صفحه 1-212