دوره و شماره: دوره 64، شماره 32، پاییز 1379، صفحه 1-231