دوره و شماره: دوره 65، شماره 35، تابستان 1380، صفحه 1-262 
3. قاعده اضطرار

صفحه 55-76

سید ابراهیم موسوی